Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 3-latków „Biedronki”

GRUPA BIEDRONKI

Nasze Panie nauczycielki: Katarzyna i Ewelina oraz Pani Dorota do pomocy i Pani Iwona która dba o czystość sali.

 

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne Październik 2019

 • Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
 • Rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.
 • Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.
 • Wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie kompetencji językowych; poszerzanie słownika dzieci na podstawie pojęć nadrzędnych.
 • Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się.
 • Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.
 • Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.
 • Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy).
 • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).
 • Tworzenie obrazu do muzyki.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego.
 • Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.
 • Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kształcenie słuchu i poczucia rytmu.
 • Wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej.
 • Wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem n.; próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych).
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.

 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.

 • Zabawy przy muzyce – ruchowo-rytmiczne – rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne Wrzesień 2019

 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.

 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.

 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.

 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.

 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.

 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.

 • Grupowanie przedmiotów według rodzajów.

 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.

 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.

 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.

 • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.

 • Rozumienie pojęć mały, duży.

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.

 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego.

 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

 • Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.

 • Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.

 • Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

 • Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.

 • Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.

 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.

 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.

 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.

 • Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.

 • Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.

 • Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.

 • Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.

 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.