Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 5-latków „Biedronki”

GRUPA BIEDRONKI

Mamy już 5 lat i jesteśmy trzeci rok w przedszkolu. Znamy się bardzo dobrze, zawarliśmy pierwsze poważne przyjaźnie, potrafimy z otwartością i przyjemnością nawiązywać nowe relacje.

Jesteśmy grupą aktywną, radosną i twórczą, lubimy robić eksperymenty, rozwiązywać zagadki i uczyć się nowych rzeczy.

W tym roku czeka na nas mnóstwo przygód – będziemy „tropić”, poszukiwać, odkrywać i eksperymentować, wpierać nas w tym będą Panie wychowawczynie: Katarzyna i Ewelina oraz dbająca o czystość w sali Pani Iwona.

 

 

Zamierzenia czerwiec 2019 r.

Język angielski
Powtórzenie i utrwalenie materiału z całego roku.

Songs:

 • Hello, hello.
 • Time to make a circle.
 • Goodbye, goodbye.
 • Shake..
 • Head and shoulders
 • Rain, rain go awal listopad
 • Where is my squirrel tail ?
 • „Leaf Little Leaf”
 • „Little Snowflake”
 • Jingle jingle little bell.
 • Santa shark
 • „GRANDPARENTS DAY SONG”
 • Come on, let’s go!
 • I’m a little showman
 • Song: I Have A Pet luty
 • Let’s go to the zoo
 • With My Heart
 • Yes, I can
 • Stand Up, Sit Down | Actions Songs for Children marzec
 • Wash Your Hands Song
 • Clean up song
 • Brush your teeth
 • Peppa Pig (Series 2) – The Dentist
 • Peppa Pig Series 1 Episode 25 The Tooth Fairy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ CZERWIEC 2019

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

Językowo-literacka i słuchowa

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.
 • Wypowiada się na interesujący je temat.
 • Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji na ilustracji.
 • Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.
 • W sposób kulturalny wyraża własne opinie.
 • Różnicuje pojęcia: prawa dziecka, bezpieczne zabawy; dobre rady, przestrogi.
 • W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne.
 • Czyta globalnie wyraz hamak.
 • Rozpoznaje i wymawia głoskę h.
 • Układa zdania na określony temat.
 • Próbuje układać zdanie złożone na określony temat.
 • Wyodrębnia słowa w zdaniu.
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej.
 • Wyróżnia głoski w nagłosie i w wygłosie.
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów.
 • Wskazuje słowa rymujące się.
 • Czyta globalnie wyrazy poznane w trakcie całego roku.
 • Czyta krótki tekst wyrazowo-obrazkowy.
 • Rozpoznaje głoski poznane w trakcie całego roku.

Społeczno- przyrodnicza

 • W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach.
 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Przestrzega zasad podczas gier planszowych.
 • Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie zawartych w kodeksie przedszkolnym.
 • Samodzielnie się ubiera i rozbiera.
 • Jest samodzielne w łazience.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.
 • Wie, jakie prawa mają dzieci na świecie.
 • Orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.
 • Zna i rozpoznaje dzieci z różnych stron świata.
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie tolerancja.
 • Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.

Zamierzenia kontynuowane z miesiąca kwiecień

Maj, grupa 5- latków  Język angielski

Słownictwo:

wash (myć),

brush (szczotkować),

clean up (sprzątać),

hands (ręce),

teeth (zęby),

rub (pocierać),

dry (suszyć),

shake (potrząsać),

pick up (poprawiać),

time to.. (czas na…),

show me (pokaż mi).

Songs:

Wash Your Hands Song

Wash your hands, wash your hands

Everybody come along and wash your hands! (repeat)

Show me, show me your hands,

everybody Show me, show me your hands – are they dirty?

Show me, show me your hands everybody

Time to wash your hands

Rub, rub, rub your hands, everybody

Rub, rub, rub your hands – are they soapy?

Rub, rub, rub your hands, everybody

Time to wash your hands (Chorus)

And we sing Wash your hands, wash your hands

Everybody come along and wash your hands! (repeat)

Dry, dry, dry your hands, everybody

Dry, dry, dry your hands – are they dry yet?

Dry, dry, dry your hands, everybody

Time to wash your hands

Shake, shake, shake your hands,

everybody Shake, shake, shake your hands – are they clean now?

Shake, shake, shake your hands, everybody

Time to wash your hands (Chorus)

And we sing Wash your hands, wash your hands

Everybody come along and wash your hands! (repeat)

Clean up song

Clean up 2x

Everybody, let’s clean up.

Clean up, clean up. Put your things away. (Repeat 3x)

Clean up! Clean up! Clean up! Put your things away.

Pick up your toys. Pick up your books. Pick up your shoes.

Put your things away.

Clean up, clean up. Everybody, let’s clean up. Clean up, clean up.

Put your things away. (Repeat)

Brush your teeth

Brush your teeth up and down.

Brush your teeth round and round.

Brush your teeth from left to right.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush your teeth to keep them white.

Brush your teeth so your smile is bright.

Brush your teeth. It’s so much fun.

Brush your teeth when the day’s begun.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth when the day’s begun.

Brush your teeth, just open wide.

Brush your teeth from side to side.

Brush your teeth you sleepy head.

Brush your teeth before you go to bed.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth before you go to bed.

Brush your teeth up and down.

Brush your teeth round and round.

Brush your teeth from left to right.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth in the morning and night.

 


 • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie Biedronki MAJ 2019
  Dziecko na zadany temat wypowiada się w sposób logiczny, uzasadniając swoje zdanie lub wybór.
  Dokonuje porównania, np. sposobu powstawania książki dawniej i dziś.
  Posługuje się pojęciami: encyklopedia, czasopismo, album, księgarnia, biblioteka, łąka, weterynarz, owady, ssaki.
  Tworzy definicję na podstawie pojęcia, np. przy układaniu zagadek.
  Posługuje się przymiotnikami podczas określania osoby, przedmiotu, miejsca.
  Interesuje się książkami, czasopismami i chętnie z nich korzysta.
  Wyróżnia głoski w wygłosie, w śródgłosie i w nagłosie.
  Usprawnia aparat mowy w zabawach z zakresu gimnastyki buzi i języka.
  Usprawnia postrzeganie w zabawach z zakresu gimnastyki oka.
  Tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
  Tworzy rodzaj żeński i męski przymiotników.
  Czyta globalnie wyrazy: łapa, zebra.
  Rozpoznaje i wymawia głoski: ł, z.
  Układa z rozsypanki literowej wyrazy według wzoru i z pamięci.
  Czyta proste teksty wyrazowo-obrazkowe.
  Aktywnie uczestniczy w zabawach tematycznych, np. w sklep.
  Ocenia zachowanie, sytuację przedstawione na obrazku.
  Stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką.
  Obserwuje zachowanie owadów z wykorzystaniem lupy.
  Podaje nazwy charakterystycznych zwierząt i roślin występujących na łące.
  Porządkuje obrazki przedstawiające rozwój żaby.
  Porządkuje obrazki przedstawiające rozwój motyla.
  Koncentruje się na zadaniu, poprawnie wykonuje polecenia N.
  Wyjaśnia zastosowanie różnorodnych urządzeń technicznych w domu.
  Aktywnie uczestniczy w organizowaniu uroczystości dla rodziców z okazji ich święta.
  Rozumie konieczność codziennej opieki nad zwierzętami domowymi.
  Aktywnie uczestniczy w zbiórce żywności dla zwierząt ze schroniska.
  Posługuje się umownymi środkami płatniczymi oraz monetami imitującymi prawdziwe podczas zabawy w sklep.
  Różnicuje i podaje nazwy kierunków w przestrzeni i na kartce.
  Tworzy zbiory dziewięcioelementowe i zbiór pusty.
  Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi co najmniej w zakresie 9.
  Orientuje się na kartce papieru; wskazuje górę i dół, lewą i prawą stronę kartki.
  Mierzy odległości, długość za pomocą umownej miarki i porównuje otrzymane długości z zastosowaniem pojęć dłuższy, krótszy, bliżej, dalej.
  Doskonali umiejętność ilustrowania i rozwiązywania zadań z treścią.
  Planuje kolejne czynności, zadania przy organizowaniu przyjęcia dla rodziców.
  Wykonuje prace plastyczne wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
  Dokładnie koloruje obszar ograniczony linią.
  Kontroluje napięcie mięśniowe podczas kolorowania, rysowania, kreślenia po śladzie itp.
  Koloruje obrazek według kodu.
  Wykonuje ciasteczka owsiane według przepisu z zachowaniem zasad higieny.
  Tworzy obraz przez dorysowywanie, doklejanie elementów do podanego kształtu, plamy itp.
  Kreśli po śladzie i z pamięci ornamenty w ograniczonym polu, w liniaturze.
  Realizuje rytm przedstawiony graficznie.
  Tańczy proste układy taneczne.
  Tworzy improwizacje ruchowe do muzyki klasycznej.
  Śpiewa piosenki indywidualnie przy akompaniamencie.
  Rozwija koordynację ruchową, dużą motorykę i umiejętność współpracy podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
  Doskonali umiejętność utrzymania równowagi podczas zabaw na ławeczce.
  Kontroluje własną aktywność ruchową podczas zabaw pobudzająco-hamujących.
  Sprawnie rzuca i chwyta piłkę.
  Rozumie niebezpieczeństwo płynące z włączania urządzeń elektrycznych przez dzieci.
  Zna zagrożenia płynące ze spotkania z dzikim, obcym zwierzęciem.
  Potrafi przybrać bezpieczną pozycję, chroniącą przed uszkodzeniem ciała, np. przez psa.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ kwiecień 2019

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Propagowanie postawy proekologicznej.

 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

 • Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Zamierzenia kwiecień grupa 5- latków

Język angielski

Słownictwo:

wash (myć),

brush (szczotkować),

clean up (sprzątać),

hands (ręce),

teeth (zęby),

rub (pocierać),

dry (suszyć),

shake (potrząsać),

pick up (poprawiać),

time to.. (czas na…),

show me (pokaż mi).

Songs:

Wash Your Hands Song

Wash your hands, wash your hands

Everybody come along and wash your hands! (repeat)

Show me, show me your hands,

everybody Show me, show me your hands – are they dirty?

Show me, show me your hands everybody

Time to wash your hands

Rub, rub, rub your hands, everybody

Rub, rub, rub your hands – are they soapy?

Rub, rub, rub your hands, everybody

Time to wash your hands (Chorus)

And we sing Wash your hands, wash your hands

Everybody come along and wash your hands! (repeat)

Dry, dry, dry your hands, everybody

Dry, dry, dry your hands – are they dry yet?

Dry, dry, dry your hands, everybody

Time to wash your hands

Shake, shake, shake your hands,

everybody Shake, shake, shake your hands – are they clean now?

Shake, shake, shake your hands, everybody

Time to wash your hands (Chorus)

And we sing Wash your hands, wash your hands

Everybody come along and wash your hands! (repeat)

Clean up song

Clean up 2x

Everybody, let’s clean up.

Clean up, clean up. Put your things away. (Repeat 3x)

Clean up! Clean up! Clean up! Put your things away.

Pick up your toys. Pick up your books. Pick up your shoes.

Put your things away.

Clean up, clean up. Everybody, let’s clean up. Clean up, clean up.

Put your things away. (Repeat)

Brush your teeth

Brush your teeth up and down.

Brush your teeth round and round.

Brush your teeth from left to right.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush your teeth to keep them white.

Brush your teeth so your smile is bright.

Brush your teeth. It’s so much fun.

Brush your teeth when the day’s begun.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth when the day’s begun.

Brush your teeth, just open wide.

Brush your teeth from side to side.

Brush your teeth you sleepy head.

Brush your teeth before you go to bed.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth before you go to bed.

Brush your teeth up and down.

Brush your teeth round and round.

Brush your teeth from left to right.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush brush brush. Brush brush brush.

Brush your teeth in the morning and night.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ marzec 2019

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
 • Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej –wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

 

Zamierzenia marzec 2019 r. grupa 5- latków

Język angielski
Słownictwo:

Hear (słyszeć),

See (widzieć),

Taste (smakować),

Smell (wąchać),

Touch (dotykać),

I can (mogę),

I can’t (nie mogę),

Feel (czuć),

Boys (chłopcy),

Girls (dziewczynki),

Spring (wiosna),

Rainbow (tęcza).

Songs:

With My Heart 

I can hear with my ears.

I can see with my eyes.

I can taste with my mouth.

I can smell with my nose.

I can touch with my hands. Yes, I can.

And I can feel with my heart.

Hear with my ears.

See with my eyes.

Taste with my mouth.

Smell with my nose.

Touch with my hands.

And feel with my heart.

The most important part.

I can hear with my ears.

I can see with my eyes.

I can taste with my mouth.

I can smell with my nose.

I can touch with my hands.

Yes, I can. And I can feel with my heart.

Yes, I can

Little bird, little bird, can you clap? No, I can’t. No, I can’t. I can’t clap.

Little bird, little bird, can you fly? Yes, I can. Yes, I can. I can fly.

Elephant, elephant, can you fly? No, I can’t. No, I can’t. I can’t fly.

Elephant, elephant, can you stomp? Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.

Little fish, little fish, can you stomp? No, I can’t. No, I can’t. I can’t stomp.

Little fish, little fish, can you swim? Yes, I can. Yes, I can. I can swim.

Gorilla, gorilla, can you swim? No, I can’t. No, I can’t. I can’t swim.

Gorilla, gorilla, can you climb? Yes, I can. Yes, I can. I can climb.

Buffalo, buffalo, can you climb? No, I can’t. No, I can’t. I can’t climb.

Buffalo, buffalo, can you run? Yes, I can. Yes, I can. I can run.

Boy and girls, boys and girls, can you sing?

Yes, we can. Yes, we can. We can sing.

Boys and girls, boys and girls, can you dance?

Yes, we can. Yes, we can.

We can dance. We can sing. We can dance. Yes, we can. We can sing.

Spring Song for Kids – Spring is HERE by ELF Learning

I can see a rainbow, I can hear the bees,

I can feel the wind, Spring is here!

I can see the butterflies, I can hear the frogs,

I can feel the sun, Spring is here!

Goodbye winter, hello spring, A new start for everything,

Goodbye snow, hello sun, Letʼs go outside and have some fun.

I can see the cherry trees, I can hear the birds, I can smell the flowers,

Spring is here! I have a runny nose, I have itchy eyes, I have hay fever,

Spring is here! ACHOO!!!

Goodbye winter, hello spring, A new start for everything,

Goodbye snow, hello sun, Letʼs go outside and have some fun,

Letʼs go outside and have some fun, Letʼs go outsiiiiiiiiide, and have some FUN!


Zamierzenia luty 2019 grupa 5- latków

Język angielski

Słownictwo:

Pet (zwierzątko),

Cat (kot),

Dog (pies),

Mouse (mysz),

Bird (ptak),

Fish (ryba),

Lion (lew),

Elephant (słoń),

Kangaroos (kangury),

Monkeys (małpy),

Penguins (pingwiny),

Snakes (węże),

Bear (niedźwiedź).

Song: I Have A Pet

Do you have a pet? Yes, I have a dog.

I have a pet. He is a dog.

And he says, „Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”

I have a cat. I have a pet. She is a cat.

And she says, „Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

I have a mouse. I have a pet. He is a mouse.

And he says, „Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.” Woof woof. Meow meow. Squeak squeak.

I have a bird. I have a pet. He is a bird.

And he says, „Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

I have a fish. I have a pet. She is a fish.

And she says, „Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

I have a lion. A lion?! I have a pet. He is a lion.

And he says, „Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.”

Tweet tweet. Glub glub. ROAR!

Song: Let’s go to the zoo

Stomp like elephants! Let’s go to the zoo.

And stomp like the elephants do.

Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do.

[Stomp around the room like elephants.]

Jump like kangaroos. Let’s go to the zoo.

And jump like the kangaroos do.

Let’s go to the zoo. And jump like the kangaroos do.

[Jump around the room like kangaroos.]

Swing like monkeys. Let’s go to the zoo.

And swing like the monkeys do. Let’s go to the zoo.

And swing like the monkeys do.

[Swing around the room like monkeys.]

Waddle like penguins. Let’s go to the zoo.

And waddle like the penguins do. Let’s go to the zoo.

And waddle like the penguins do.

[Waddle around the room like penguins.]

Slither like snakes. Let’s go to the zoo.

And slither like the snakes do. Let’s go to the zoo.

And slither like the snakes do.

[Slither around the room like snakes.]

Swim like polar bears. Let’s go to the zoo.

And swim like the polar bears do. Let’s go to the zoo.

And swim like the polar bears do.

[Swim around the room like polar bears.]

Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.

Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.

Song: BINGO (Play With It)

There was a farmer had a dog. and Bingo was his name-o.

B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O And Bingo was his name-o. Clap!

There was a farmer had a dog. and Bingo was his name-o.

*-I-N-G-O, *-I-N-G-O, *-I-N-G-O And Bingo was his name-o. (* = clap)

Pat your legs! There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o.

*-*-N-G-O, *-*-N-G-O, *-*-N-G-O And Bingo was his name-o.

(* = pat your legs) Pat your tummy!

There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o.

*-*-*-G-O, *-*-*-G-O, *-*-*-G-O And Bingo was his name-o.

(* = pat your tummy) Pat your head!

There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o.

*-*-*-*-O, *-*-*-*-O, *-*-*-*-O And Bingo was his name-o.

(* = pat your head) Jump! There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o.

*-*-*-*-*, *-*-*-*-*, *-*-*-*-* And Bingo was his name-o. (* = jump)

There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o.

B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O And Bingo was his name-o. ******


 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  Luty 2019

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka

 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych

 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej

 • Rozwijanie pamięci ruchowej

 • Rozwijanie pamięci wzrokowej

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski

 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności
 • Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej
 • Rozwijanie umiejętności improwizowania

 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania

 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole

 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania
  w swobodnych rozmowach
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Styczeń 2019

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi ze zwróceniem uwagi na używanie prawidłowych form gramatycznych i fleksyjnych.
 • Rozwijanie czynnego słownika dzieci.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi i nie przerywanie kolegom.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Rozwijanie pamięci słownej i muzycznej.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.

Zamierzenia styczeń 2019 grupa 5- latków

Język angielski
Słownictwo:

Grandma (babcia),

Grandpa (dziadek),

Snowman (bałwan),

Winter (zima),

Snow (śnieg),

Snowballs (kule śnieżne),

Buttons (guziki),

Build (budować),

Cold (zimno),

Grandparents (dziadkowie),

Love (kochać),

Guess (odgadnąć).

Piosenki:

„GRANDPARENTS DAY SONG”

Love somebody, yes I do 3x.

Love somebody, can you guess who?

Love my Grandma, yes I do 3x.

Love somebody, can you guess who?

Love my Grandpa, yes I do 3x.

Love somebody, can you guess who?

Love somebody, yes I do 3x.

Love somebody, can you guess who?

Love my Grandma, yes I do 3x.

Love somebody, can you guess who?

Love my Grandpa, yes I do 3x

Love somebody, can you guess who?

Love somebody, yes I do

Come on, let’s go!

There’s brand new snow!

It’s on the ground!

It’s all around!

It’s in the air! It’s everywhere!

Let’s build, build, build a Snowman!

Build, build, build a Snowman!

Let’s build, build, build a Snowman!

We’re playing in the snow!

Let’s slide, slide, slide down the hill!

Slide, slide, slide down the hill!

Let’s slide, slide, slide down the hill!

We’re playing in the snow!

Let’s throw, throw, throw some snowballs!

Throw, throw, throw some snowballs!

Let’s throw, throw, throw some snowballs!

We’re playing in the snow!

Let’s skate, skate, skate on the pond!

Skate, skate, skate, skate on the pond!

Let’s skate, skate, skate on the pond!

We’re playing in the snow!

I’m a little snowman

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…

it’s cold! (Repeat 2x) 


Zamierzenia grudzień 2018 grupa 5- latków

Język angielski

Słownictwo:

Snowflake (płatek śniegu), Santa (Św. Mikołaj), Merry Christmas (Wesołych Świąt), Happy New Year (szczęśliwego nowego roku),

  Reindeer (renifer), Ring (dzwonić),

Wrap (zawijać),Sleigh (sanie).

Piosenki:

„Little Snowflake”

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling in my hand.

Falling on my head.
Falling on my nose.
Falling in my hand.
Snowflake, snowflake, little snowflake…


Jingle jingle little bell.

Jingle jingle little bell.

I can ring my little bell.

Ring it fast. Ring it slow. Ring it high. Ring it low.

Jingle jingle little bell. I can ring my little bell.

Ring it fast. Ring it slow. Ring it high. Ring it low.

Jingle jingle little bell. I can ring my little bell.

Ring it over here. Ring it over there.

Ring it, ring it, everywhere. Jingle jingle little bell.

I can ring my little bell. Ring it over here.

Ring it over there. Ring it, ring it, everywhere. Jingle jingle little bell.

I can ring my little bell.

Santa shark

Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho. 3x.

Santa shark.

Reindeer sharks, do do do, do do do do do. 3x

Reindeer sharks.

Elf sharks, do do do, do do do do do 3x.

Elf sharks.

Making toys, do do do, do do do do do. 3x.

Making toys.

Wrap them up, do do do, do do do do do. 3x.

Wrap them up.

Load the sleigh, do do do, do do do do do. 3x.

Load the sleigh.

It’s Christmas!

Swim away, do do do, do do do do do. 3x.

Swim away.

Swim faster, do do do, do do do do do. 3x.

Swim faster, do do do, do do do do do. 3x. .

Swim faster.

Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho.3x.

Santa shark. Merry Christmas!


 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Grudzień 2018

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi ze zwróceniem uwagi na używanie prawidłowych form gramatycznych i fleksyjnych.
 • Rozwijanie czynnego słownika dzieci.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi i nie przerywanie kolegom.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Rozwijanie pamięci słownej i muzycznej.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki.

Zamierzenia listopad grupa 5- latków

Język angielski

Słownictwo:

rain (deszcz),

go away (odejdź),

leaf (liść),

catch (złapać),

fall down (spadać),

tree (drzewo),

squirrel (wiewiórka),

tail (ogon),

bushy (puszysty),

autumn (jesień),

summer (lato),

brown (brązowy),

green (zielony).

Piosenki:

Rain, rain go away

Rain, rain, go away. Come again another day.

DADDY wants to play. Rain, rain, go awal,

Rain, rain, go away. Come again another day.

MOMMY wants to play. Rain, rain, go away.

Rain, rain, go away. Come again another day.

BROTHER wants to play. Rain, rain, go away.

Rain, rain, go away. Come again another day.

SISTER wants to play. Rain, rain, go away.

Rain, rain, go away. Come again another day.

BABY wants to play. Rain, rain, go away.

Rain, rain, go away. Come again another day.

ALL THE FAMILY wants to play. Rain, rain, go away.

„Leaf Little Leaf”

Leaf little leaf way high up in the tree

In summer you were green and now you’re brown

Leaf little leaf way high up in the tree

I’ll be here to catch you when you fall down

Fall down fall down The leaves are falling

Leaf little leaf way high up in the tree

In summer you were green and now you’re brown

Leaf little leaf way high up in the tree

I’ll be here to catch you when you fall down

I’ll be here to catch you when you fall down

Where is my squirrel tail ? 

Abracadabra!  I am a magician  This is my magic wand. 

I tap it on your head and your cap is gone 

I tap it on your tail and your tail is gone 

Ohhh no..my tail is gone!

No no no no Give me back my tail…

Did you ever see my tail uh uh, my tail uh uh, my squirrel tail

Did you ever see my tail uh uh,

it’s bushy and grey

I’ve been looking for it all day!

Is this your tail? 

No, that’s Fox tail to keep warm  

Is this your tail?  No, that’s a Monkey tail to hold on to branches  

Is this your tail?  No, that’s a Dog tail to show feelings Is this your tail? 

No, that’s a tail to attack  Ohhh no… They are not my tail..

Did you ever see my tail uh uh, my tail uh uh, my squirrel tail

Did you ever see my tail uh uh, it’s bushy and gray

I’ve been looking for it all day!

Is this your tail?  No, that’s a cat tail to balance 

Is this your tail?  No, that’s a Peacock tail to impress others

Is this your tail?  No, that’s a fish tail to swim away Is this your tail? 

No, It’s a Giraffes tail – which is the longest tail Is this your tail? 

No, it’s Lazard tail – it can grow again Is this your tail? 

Yes this is my tail uh uh, my tail uh uh, my squirrel tail

Yes, this is my tail uh uh, it’s bushy and Grey

I’ve been looking for it all day!

Thank you magician for giving me my tail.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze-Listopad 2018

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia
 • i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym
 • w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi ze zwróceniem uwagi na używanie prawidłowych form gramatycznych i fleksyjnych.
 • Rozwijanie czynnego słownika dzieci.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi i nie przerywanie kolegom.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Rozwijanie pamięci słownej i muzycznej.
  Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki.

Zamierzenia październik grupa 5- latków

Język angielski

Słownictwo:

Head (głowa),

eye (oko),

ear (ucho),

mouth (buzia),

toes (palce u stóp),

tummy (brzuch),

nose (nos),

knee (kolano),

shoulder (ramię),

arm (ręka),

hand (dłoń),

foot (stopa),

fingers (palce).

Piosenki:

Head and shoulders

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth,
And nose.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Shake..

Wiggle your fingers, blink your eyes

Wiggle your fingers, blink, blink, blink

Move your hands side to side

Move your hands side to side

Shake your hands 1, 2, 3

Shake your hands,

Shake with me Shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake

Touch your ears Touch your nose

Touch your mouth And chin below

Move your head all around

Move your head all around Shake your hands 1, 2, 3

Shake your hands, Shake with me Shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake

Pat your knees pat, pat, pat

Pat your knees pat, pat, pat

Move your shoulders up and down

Move your shoulders up and down

Shake your hands 1, 2, 3

Shake your hands, Shake with me Shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake

Clap your hands, clap, clap, clap

Clap your hands, clap, clap, clap

Move your feet back and forth

Move your feet back and forth

Shake your hands 1, 2, 3

Shake your hands,

Shake with me Shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake

Shake your hands 1, 2, 3 Shake your hands,

Shake with me Shake, shake, shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake, shake, shake

Get ready to clap your hands!

Clap, clap, clap your hands

clap your hands together Clap,

clap, clap your hands clap your hands together

Now, let’s pat our knees.

Pat, pat, pat your knees pat your knees together

Pat, pat, pat your knees

pat your knees together

Can you stomp your feet?

Stomp, stomp, stomp your feet

stomp your feet together

Stomp, stomp, stomp your feet

stomp your feet together

Now, let’s blink our eyes!

Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together

Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together

Get ready to wiggle your ears!

Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together

Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together

Now, clap your hands!

Clap, clap, clap your hands clap your hands together

Clap, clap, clap your hands clap your hands together


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze –Październik 2018

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie,
 • w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zapoznanie z wyglądem liści : kasztanowca, jarzębiny, dębu oraz ich owoców.
 • Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi ze zwróceniem uwagi na używanie prawidłowych form gramatycznych i fleksyjnych.
 • Rozwijanie czynnego słownika dzieci.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi i nie przerywanie kolegom.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
 • Rozwijanie pamięci słownej i muzycznej.
  Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – WRZESIEŃ 2018

 

Tematy kompleksowe:

 1. W PRZEDSZKOLU
 2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 3. JA, TY I ŚRODOWISKO
 4. DARY JESIENI NA TALERZU

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia wrzesień 2018 grupa 5- latków

Język angielski

Słownictwo i zwroty:

Hello!

Make a circle, please!

What’s your name?

My name is…

Sit dow – usiądz

Stand up! – wstań

Magic box!

What’s in the box?

One… two… three… four…TEN!

Look! – spójrz

Listen! – posłuchaj

Close your eyes! – zamknij oczy

Piosenki:

Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.

Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.

Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.

Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.

Clean up! Clean up! Clean up!
Put your things away.
Pick up your toys.
Pick up your books.
Pick up your shoes.
Put your things away.

Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.

Clean up, clean up.
Everybody, let’s clean up.
Clean up, clean up.
Put your things away.

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”

Hello, hello.
Can you stamp your feet?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”

Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?

Time to make a circle.

Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.

Make a circle, round and round.
Round and round.
Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.

Make a circle, up up up.
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

Goodbye, goodbye.

Goodbye, goodbye.
It’s time to go.
Goodbye, goodbye.
I don’t want to go.
See you later, alligator.
Bye bye bye, butterfly.
Goodbye!

 


Zamierzenia czerwiec 2018 grupa 4- latków

Język angielski

Słownictwo:

Wheel – koła

Door – drzwi

Find – znajdź

Red – czerwony

Yellow – żółty

Blue- niebieski

Purple – fioletowy

Colours – kolory

Count fingers

Piosenki:

„The Wheels On The Bus..”

The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round.2x

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut. 2x

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish.2x

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep. 2x

The people on the bus go up and down. Up and down. Up and down.2x

The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.”2x

The mommies on the bus go, “Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”
The daddies on the bus go, “Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”

„I See Something Blue”

Blue!
I see something blue.
Blue!
I see something blue.
Blue, blue, blue, blue…
I see something blue.
Find something blue!

Yellow!
I see something yellow.
Yellow!
I see something yellow.
Yellow, yellow…
I see something yellow.
Find something yellow!

Red!
I see something red.
Red!
I see something red.
Red, red, red, red…
I see something red.
Find something red!

Purple!
I see something purple.
Purple!
I see something purple.
Purple, purple…
I see something purple.
Find something purple!

Blue.
Yellow.
Red.
Purple.
I see colors everywhere.

„How Many..”

How many fingers on one hand? 3x

Let’s all count together. 1, 2, 3, 4, 5 3x

How many fingers on two hands? 3x

Let’s all count together. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 2x

Clap clap clap your hands. X X X X X 3x

Clap your hands with me. X X X X X

(Let’s count our toes)

How many toes on one foot? 3x

Let’s all count together. 1, 2, 3, 4, 5 3x

How many toes on two feet? 3x

Let’s all count together. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 3x

Stomp stomp stomp your feet. X X X X X 3x

Stomp your feet with me. X X X X X

1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – Czerwiec 2018

Tematy kompleksowe:

 1. ŚWIĘTO DZIECI
 2. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?
 3. KOLORY LATA
 4. JUŻ WAKACJE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
 • Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
 • Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
 • Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
 • Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Zamierzenia maj, grupa 4- latków

Język angielski

Słownictwo:

I love – kocham

Kiss – całus

Hug – uścisk

Mother’s Day – Dzień Mamy

Jungle – dżungla

Frog – żaba

Monkey – małpa

Tiger – tygrys

Weather – pogoda

Sunny – słonecznie

Rainy – deszczowo

Cloudy – pochmurno

Snowy – śnieżnie

Piosenki:

„I Love My Mommy..”

„How’s The Weather”

„Walking in the jungle”


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – MAJ 2018

Tematy kompleksowe:

 1. LUBIMY KSIĄŻKI.
 2. WIOSENNA ŁĄKA
 3. MAMA I TATA
 4. ZWIERZĘTA DOMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
 • Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
 • Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
 • Usprawnianie narządów artykulacji.
 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.
 • Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
 • Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
 • Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
 • Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
 • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
 • Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

Zamierzenia kwiecień, grupa 4- latków

Język angielski
Słownictwo:

Touch – dotknij

Arm – ramię

Feet – stopy

Eyes – oczy

I love – kocham

Teddy Bear – miś

Legs – nogi

Paws – łapki

Nose – nos

Follow me – podążaj za mną

Piosenki:

Follow me

My teddy Bear

Walking, walking


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – KWIECIEŃ 2018

Tematy kompleksowe:

 1. ZWIERZĘTA NA WSI
 2. U ROLNIKA NA WSI
 3. DBAMY O ŚRODOWISKO
 4. MOJA OJCZYZNA

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
 • Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliczanie sylab w słowie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
 • Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

 


Zamierzenia marzec, grupa 4- latków

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo:

Bunny – zając

Easter Bunny – zajączek wielkanocny

Easter – Wielkanoc

Run – biegać

Walk – spacerować

Skip – podskakiwać

Counting from 1 to 10

Piosenki:

 1. „This is the Way the Bunny Hops!” („Easter Songs for Children”)
 2. „FIVE LITTLE BUNNIES SONG”
 3. 10 EASTER BUNNIES SONG

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – MARZEC 2018

Temat

 1. CZEKAMY NA WIOSNĘ
 2. WIOSNA NA PARAPECIE
 3. WIOSENNE SPRZĄTANIE
 4. CZEKAMY NA ŚWIĘTA

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
 • Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
 • Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LUTY 2018

Tematy kompleksowe:

 1. SPOTKANIE Z BAJKĄ
 2. ZABAWY W KARNAWALE
 3. W DAWNYCH CZASACH
 4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 


Zamierzenia luty, grupa 4- latków

JĘZYK ANGIELSKI
Słownictwo:

Happy – szczęśliwy

Angry – zły

Scared – przestraszony

Sleepy – senny

Circle – koło

Small – mały

Big – duży

Shoes – buty

Jacket – kurtka

Scarf – szalik

Hat – czapka

„If you’re..”

If you’re happy happy happy, clap your hands.2x
If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.2x
If you’re angry angry angry, stomp your feet, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”2x
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” Say, “Oh no!”
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap. 2x
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap, take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re happy happy happy, clap your hands..

„Time to make a circle”

Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.

Make a circle, round and round.
Round and round.2x
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.

Make a circle, up up up.
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

„Put on”

Put on your shoes, your shoes, your shoes. 2x
Put on your shoes.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.2x
Put on your jacket.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.2x
Put on your scarf.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your hat, your hat, your hat.2x
Put on your hat.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – STYCZEŃ 2018

Tematy kompleksowe:

 1. TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM
 2. WSZĘDZIE BIAŁO
 3. BABCIA I DZIADEK
 4. ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.
 • Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  – GRUDZIEŃ 2017

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LISTOPAD 2017

Tematy kompleksowe:

 1. MOJA RODZINA
 2. JESIENNA SZARUGA
 3. MALI ARTYŚCI
 4. JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ -PAŹDZIERNIK 2017

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
 • Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
 • Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
 • Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Kalendarium
Dzisiaj jest :
Czwartek, 2019-06-20
Imieniny obchodzą :
Dina, Bogna
Do końca roku : 195 dni
Do wakacji : 1 dzień
Odwiedziny