Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 4-latków „Biedronki”

Mamy już 4 lata i jesteśmy drugi rok w przedszkolu. Znamy się już dobrze i lubimy spędzać ze sobą czas.

Jesteśmy grupą,  która lubi wesołe zabawy w sali i na placu zabaw. Wszystkie nasze działania rozwijają samodzielność, wpływają na rozwój naszych wszechstronnych zainteresowań.

Lubimy wykonywać prace plastyczne, opowiadać o różnych przygodach oraz śpiewać piosenki.

Wspólnie z Tupem – bohaterem książek „Tropiciele” będziemy pogłębiać wiadomości o otaczającym świecie.

Będziemy brać udział w przedszkolnych uroczystościach i różnych konkursach.

Wybierzemy się na ciekawe wycieczki.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. SPOTKANIE Z BAJKĄ
 2. ZABAWY W KARNAWALE
 3. W DAWNYCH CZASACH
 4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 


Zamierzenia luty, grupa 4- latków

JĘZYK ANGIELSKI
Słownictwo:

Happy – szczęśliwy

Angry – zły

Scared – przestraszony

Sleepy – senny

Circle – koło

Small – mały

Big – duży

Shoes – buty

Jacket – kurtka

Scarf – szalik

Hat – czapka

If you’re..”

If you’re happy happy happy, clap your hands.2x
If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.2x
If you’re angry angry angry, stomp your feet, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”2x
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” Say, “Oh no!”
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap. 2x
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap, take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re happy happy happy, clap your hands..

Time to make a circle”

Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.

Make a circle, round and round.
Round and round.2x
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.

Make a circle, up up up.
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

Put on”

Put on your shoes, your shoes, your shoes. 2x
Put on your shoes.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.2x
Put on your jacket.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.2x
Put on your scarf.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your hat, your hat, your hat.2x
Put on your hat.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM
 2. WSZĘDZIE BIAŁO
 3. BABCIA I DZIADEK
 4. ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.
 • Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  – GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. MOJA RODZINA
 2. JESIENNA SZARUGA
 3. MALI ARTYŚCI
 4. JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 2. Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 4. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 5. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 6. Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 7. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 8. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 9. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
 10. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 11. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 12. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 13. Nauka piosenek i pląsów.
 14. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 15. Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
 16. Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ –PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
 2. Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 3. Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
 4. Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
 5. Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
 6. Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
 7. Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 8. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 9. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 10. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 11. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 12. Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 13. Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 14. Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
 15. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 16. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
 17. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 18. Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 19. Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
 20. Nauka piosenek i pląsów.
 21. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.