Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 3-latków „Kotki”

GRUPA KOTKI

Nauczycielki: Elżbieta i Dominika

Pomoc nauczyciela: Pani Renata i Pani Bożena, która dba o czystość sali.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE   listopad 2019 r.

tydzień 1. Rodzina – największy skarb

-wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

– rozwijanie empatii wobec członków rodziny

– poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– kształtowanie pojęcia para

– rozwijanie świadomości własnego ciała

– rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych

tydzień 2. Mój dom

– posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

– rozwijanie intuicji geometrycznej

– poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu

tydzień 3. Moje prawa i obowiązki

– rozwijanie empatii

– rozszerzanie doświadczeń sensorycznych

– poznawanie praw i obowiązków dziecka

tydzień 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

– wdrażanie do dbania o własne zdrowie

– utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112

 • propagowanie zdrowego żywienia

 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej

 • propagowanie zdrowego stylu życia

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 • utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie
 • rozwijanie mowy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE   październik 2019 r.

tydzień 1. Idzie jesień… przez ogród i sad

– poznawanie różnych owoców i warzyw

– wzbogacanie słownictwa czynnego

– rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia

– uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw

– rozwijanie sprawności manualnej

– wzbogacanie doświadczeń smakowych

– rozwijanie inwencji twórczej

– wdrażanie do uważnego słuchania wiersza

tydzień 2. Idzie jesień… do zwierząt

– rozwijanie sprawności artykulacyjnej

– rozwijanie koncentracji uwagi

– poznawanie zwyczajów wiewiórki

– zapoznanie ze sposobem przygotowywania się zwierząt do zimy

wzbogacanie słownictwa

– poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych

– poszerzanie doświadczeń plastycznych

– rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 3

– poznawanie zwierząt leśnych

– kształtowanie postaw proekologicznych

tydzień 3. Co z czego otrzymujemy

– zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba

– rozwijanie koncentracji uwagi

– zapoznanie z etapami powstawania chleba

– rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki)

– łączenie w pary obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie

– przeliczanie na konkretach w zakresie 3

– rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

– zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych

– integracja grupy rówieśniczej

– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych

tydzień 4. Idzie jesień… z deszczem

– poznawanie roli wody w życiu człowieka

– utrwalanie pojęć: duży, mały

– pobudzanie ciekawości badawczej

– rozwijanie spostrzegawczości

– rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE   wrzesień 2019 r.

Miesiąc/Temat tygodnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka 3-letniego

Warstwa biologiczna

Warstwa psychologiczna

Warstwa
socjologiczna

Warstwa
kulturologiczna

Warstwa
duchowa

IX/I

Witamy
w naszym przedszkolu

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych z elementem podskoku, rzutu.
 • Poznaje i nazywa części swojego ciała.
 • Tworzy koło w sytuacjach zabawowych.
 • Uważnie słucha opowiadania i piosenki.

 • Dmucha na przedmioty.

 • Zapamiętuje polecenia nauczyciela.

 • Wypowiada się prostymi zdaniami.

 • Dostrzega proste rytmy i je kontynuuje.

 • Rysuje: szlaczki po śladach.

 • Układa puzzle (samodzielnie lub z pomocą innych osób).

 • Podejmuje próbę przedstawienia się.

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.

 • Wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej.

 • Uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę.
 • Rysuje kredkami, pastelami olejnymi.
 • Reaguje na sygnały dźwiękowe.
 • Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
 • Poznaje wartość przyjaźni.
IX/II

Moja grupa

 • Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane.
 • Uczestniczy w zabawach: porządkowych, bieżnych, z elementami równowagi, czworakowania, celowania.
 • Przyjmuje postawę wyprostowaną.
 • Uważnie słucha czytanego tekstu.
 • Odpowiednio dobiera garderobę do pogody.
 • Poznaje zawody wykonywane przez osoby dorosłe.
 • Segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek, kolor.
 • Rozpoznaje swoje imię
 • Liczy do 3 i odlicza o jeden element mniej.
 • Tworzy dowolne konstrukcje z wybranych klocków.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach z koleżankami i kolegami
  z grupy.
 • Ustawia się w kole
  z innymi dziećmi.
 • Czuje się bezpiecznie w grupie.
 • Stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych.
 • Gra rytmicznie na tamburynie.
 • Nazywa kolory.
 • Rysuje kredkami
 • Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem bibuły
  i plasteliny.
 • Słucha piosenki.
 • Uczestniczy w zabawach muzycznych.
 • Poznaje świat przez własne doświadczenia.
 • Wyraża swoje zdanie w zabawach
  z innymi.
 • Podczas spożywania posiłków przestrzega ustalonych zasad.
IX/III

Moja droga
do przedszkola

IX/IV

Idzie jesień …

przez las, park

 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie.


 • Uczestniczy we wspólnych zabawach na świeżym powietrzu.
 • Samodzielnie skorzysta z toalety.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Wymienia nazwy różnych pojazdów.
 • Określa wielkość i posługuje się określeniami: mały, duży.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Dostrzega i układa rytmy.
 • Naśladuje odgłosy pojazdów.
 • Poznaje wybrane grzyby.
 • Nazywa wybrane dary jesieni.
 • Segreguje przedmioty wg określonej cechy i je przelicza
 • Uczestniczy we wspólnych grach.
 • Stosuje formy grzecznościowe.
 • Poznaje zawody osób dorosłych z bliskiego otoczenia.
 • Porządkuje swoje miejsce po zabawie.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie.
 • Zwraca uwagę na piękno okazów przyrodniczych.
 • Rysuje kredkami.
 • Wyklaskuje rytm piosenki.
 • Przejawia swoje zainteresowania podczas swobodnych zabaw.
 • Reaguje na sygnały dźwiękowe.
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych.
 • Recytuje wiersz.
 • Ilustruje muzykę ruchem.
 • Ogląda i prezentuje książki.
 • Rozpoznaje i nazywa barwy.
 • Poznaje świat przez doświadczenia innych.
 • Mówi innym dzieciom o swoich potrzebach.

Dostrzega wartość otaczającego nas świata.

Przestrzega zasad wprowadzonych w grupie.