Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 5-latków „Słoneczka”

Witamy po wakacyjnej przerwie!

Jesteśmy wypoczęci, pełni energii i gotowi na przedszkolne przygody.

Jest nas 23, przywitaliśmy dwóch nowych kolegów, którzy dołączyli do naszej grupy.

Świat liter, cyfr, przyrody poznamy z pomocą kart pracy Wyd. MAC Edukacji ,,Kolorowy start”. Ćwiczymy wyobraźnię, współpracę w grupie oraz logiczne myślenie.

Na początku roku szkolnego poznaliśmy zasady obowiązujące w grupie i w przedszkolu. Zgodziliśmy się ich przestrzegać.

W ciągu roku planujemy wiele wycieczek np. do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Ruchu Ludowego, Muzeum Etnograficznego, do teatru.

Będziemy brać udział w przedszkolnych uroczystościach, festynach i konkursach.

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości sprostamy nowym, tegorocznym wyzwaniom.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa ” Słoneczka” luty 2018

Temat 1: Zimowe zabawy

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, pisanie litery g, G
 • czytanie sylab, wyrazów, tekstów z poznanymi literami, dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski
 • rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od kartki
 • kolorowanie pola według wzoru
 • wypowiadanie się na temat opowiadania S. Karaszewskiego Troje dzieci na sankach
 • rozwiązywanie zagadek o charakterystycznych cechach zimy
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, ramion i tułowia, bieżnych, z elementem czworakowania,
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyrażanie muzyki ruchem
 • dopowiadanie zakończenia historyjek
 • uzupełnianie zdań wypowiadanych przez nauczyciela – dopowiadanie brakujących słów
 • rozwiązywanie na konkretach zadań tekstowych na dodawanie
 • wykonywanie portretu śniegowego bałwanka techniką stemplowania
 • śpiewanie piosenki Buch w śnieżny puch
 • dodawanie w zakresie 7
 • dzielenie nazw obrazków na głoski
 • wypowiadanie się na temat sportów zimowych
 • uczestniczenie w zabawach na śniegu, na placu przedszkolnym.

Temat 2 : Tak mija nam czas

Cele ogólne:

• rozpoznawanie i nazywanie litery w, pisanie litery w, W

• czytanie sylab, wyrazów

• uczestniczenie w zabawach ruchowych:orientacyjno-porządkowych, tułowia, zręczności,z elementem podskoków, równowagi

• wymienianie nazw miesięcy

• podawanie daty swoich urodzin

• wymienianie kilku przysłów związanych z miesiącami

• rysowanie szlaczków

• dzielenie nazw obrazków na głoski

• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem lasek gimnastycznych

• rozróżnianie zdań – prawdziwych i fałszywych

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 7

• wymienianie nazw dni tygodnia

• określanie kierunków względem siebie

• wymienianie nazw pór dnia

• rozpoznawanie i nazywanie cyfry 8

• określanie wysokości dźwięków

• czytanie całościowo wyrazów: zegar, zegarek

• określanie różnic pomiędzy podobnie brzmiącymi słowami

• układanie puzzli

• stosowanie słów: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

• wymienianie nazw zawodów– starych, już zanikających, i nowych, powstałych niedawno

• wykonywanie pracy na temat zawodu, jaki chciałoby wykonywać, gdy dorośnie (techniką wycinanki).

Temat 3 : Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Cele ogólne:

• rozpoznawanie i nazywanie litery p

• pisanie litery p, P

• wymienianie planet Układu Słonecznego

• przeliczanie i dodawanie w zakresie 8

• wymyślanie w parze z innym dzieckiem języka, którym porozumiewają się kosmici

• rysowanie obiema rękami wzory podane przez nauczyciela

• rozpoznawanie kierunku linii melodycznej

• uczestniczenie w zabawach z elementem dramy

• lepienie ufoludka z plasteliny.

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa ” Słoneczka” styczeń 2018

TEMAT 1.”W krainie baśni”

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę s: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery s, S
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • wypowiada się na temat swoich ulubionych książeczek
 • rysuje szlaczki
 • dzieli słowa na głoski
 • rozpoznaje i nazywa bohaterów baśni
 • wymyśla i prowadzi z kolegą dialogi kończące rozmowy między postaciami baśniowymi
 • wykonuje własną książeczkę
 • wykonuje powierzone zadania
 • śpiewa piosenki
 • rozpoznaje piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela
 • wymienia nazwy dni tygodnia
 • określa, którym dniem tygodnia jest dany dzień
 • stosuje i nazywa znaki: <, >, =
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby i na głoski
 • zna zasady korzystania z książek

TEMAT 2: „Zimowe potrzeby ptaków

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę n: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery n, N
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki
 • dokarmia ptaki
 • czyta całościowo wyrazy: gil, gawron, sikora, wróbel
 • układa zdania z nazwami ptaków
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • wie, do czego służy paśnik
 • rozwiązuje zagadki o ptakach
 • dzieli nazwy ptaków na sylaby i na głoski
 • kończy zdania, dopowiadając rymujące się z nimi słowa rytmicznie klaszcze
 • naśladuje głosy ptaków
 • omawia wygląd ptaków – bez podawania ich nazw
 • tworzy słowa, łącząc pierwsze głoski z nazw obrazków
 • dzieli nazwy obrazków na głoski, określa ich liczbę w nazwach
 • wskazuje siedem różnic pomiędzy obrazkami
 • układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń
 • tworzy z kolegami łańcuszek skojarzeń do słowa ptaki
 • tworzy zbiory na podstawie jednej cechy – rodzaju

TEMAT 3: „Nasze babcie nasi dziadkowie

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery b, B
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • wspólnie wykonuje album „Nasi dziadkowie”
 • tworzy listę atrybutów: Jaka jest moja babcia? Jaki jest mój dziadek?
 • ocenia zachowania dzieci przedstawionych na obrazkach względem babci i dziadka
 • wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny
 • dostrzega rytm w serii ruchów i go kontynuuje
 • wymienia właściwości magnesu
 • dodaje na konkretach w zakresie 7
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy
 • wskazuje pary obrazków przedstawiających przeciwieństwa
 • mówi rymowankę z jednoczesnym rysowaniem po konturach serduszek
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby i na głoski
 • segreguje obrazki na te, które przedstawiają to, co pasuje do babci i to, co pasuje do dziadka
 • uczestniczy w spotkaniu z babciami i dziadkami

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa” Słoneczka” grudzień 2017

Temat 1: Co robić w taki smutny dzień?

Cele ogólne:

 • Poznanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Zachęcanie do wykonywania deserów;
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Rozwijanie poczucia rytmu;
 • Klasyfikowanie figur geometrycznych ze względu na ich wielkość;
 • Zintegrowanie się z innymi dziećmi;
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego;
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

Temat 2 : Nadeszła Zima

Cele ogólne:

 • poznanie litery y: małej, drukowanej i pisanej
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
 • kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie wybranych drzew iglastych

Temat 3 : Święta tuż , tuż….

Cele ogólne:

 • poznanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • utrwalenie swojego adresu
 • rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grupa” Słoneczka”  listopad 2017

Aktywność i działalność dziecka:

 • Ćwiczenia grafomotoryczne Małe domy i duże domy.
 • Zabawy przy piosence Maluję wielki dom.
 • Oglądanie zdjęć różnych domów; nazywanie ich i porównywanie; zwrócenie uwagi na różnice w zabudowie miast i wsi. Rytmizowanie tekstu. Poszukiwanie jak największej liczby określeń domów; wyjaśnienie ich (karta pracy).
 • Wprowadzenie litery i – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Ćwiczenia słuchowe W domu – reagowanie ustalonym ruchem w momencie usłyszenia słowa dom w wierszu M. Brykczyńskiego.
 • Rytmizowanie przysłów związanych z domem.
 • Rysowanie pod każdym zdjęciem przedmiotu (rośliny, zwierzęcia), którego nazwa rozpoczyna się taką samą głoską jak nazwa zdjęcia. Łączenie pierwszych głosek z nazw zdjęć. Podawanie nazwy, która powstała (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu, poznanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Cele operacyjne: Dziecko: interpretuje muzykę ruchem, rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną

Aktywność i działalność dziecka:

 • Zabawa Imię i głoska.
 • Układanie swojego imienia z rozsypanki literowej (z wzorem lub bez wzoru – do wyboru).
 • Kończenie rysunków według wzoru. Określanie, gdzie znajdują się przedstawione na nich przedmioty względem siebie. Odszukiwanie wyrazu dom wśród podanych wyrazów. Podkreślanie go (karta pracy).
 • Zabawa dydaktyczna Różne domy.
 • Moja rodzina, mój dom – rysowanie scen realnych (książka).
 • Rozmowa na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci w domu.
 • Zabawy z wykorzystaniem krzesełek.
 • Rysowanie szlaczków po śladach. Samodzielne rysowanie przez chętne dzieci (karta pracy).

Cele ogólne: zapoznanie z budową domu, rozwijanie sprawności sprawności manualnej

Cele operacyjne: stosuje słowa: piwnica, parter, pierwsze (drugie, trzecie…) piętro, strych, rysuje rodzinę na tle własnego domu

Aktywność i działalność dziecka:

 • Zabawa słowna Czy umiem zadawać pytania?
 • Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową – kreślenie w powietrzu różnych kształtów.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną trójkątem.
 • Porozmawiajmy o domu ćwiczenia słuchowe.
 • Nazywanie mebli przedstawionych na obrazkach. Łączenie z nimi liniami rysunków przedmiotów, które mogą się w nich lub na nich znajdować. Kolorowanie rysunków (karty pracy). Zabawa Dokończ…

Cele ogólne: poznanie cech trójkąta, rozwijanie słuchu fonematycznego

Cele operacyjne: rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną – trójkąt, dzieli słowa na głoski

Aktywność i działalność dziecka:

 • Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego (karta pracy).
 • Zabawa Czyj to bucik?
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Co robią skrzaty w zimie? (książka, karta pracy).
 • Zabawy tangramem.
 • Zabawa Liczymy kroki.
 • Rysowanie szlaczków po śladach. Samodzielne rysowanie przez chętne dzieci (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie mowy

Cele operacyjne: wypowiada się na temat opowiadania

Aktywność i działalność dziecka:

 • Oglądanie obrazków różnych przedmiotów wykorzystywanych w domach. Rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; określanie, do czego służą; wypowiedzi dzieci na temat tych urządzeń: Czy do ich pracy jest potrzebny prąd?
 • Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Określanie, do czego służy każdy z nich. Otaczanie pętlami zdjęć tych przedmiotów, które znajdują się w domach dzieci (karta pracy).
 • Teatrzyk kukiełkowy według tekstu I. R. Salach Światło.
 • Wprowadzenie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Oglądanie obrazka przedstawiającego współczesną kuchnię. Wskazywanie i nazywanie znajdujących się tam urządzeń elektrycznych. Określanie, do czego służą (książka).
 • Zabawa Urządzenia elektryczne.

Cele ogólne: zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie, poznanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Cele operacyjne: Dziecko wymienia sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie, rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

Aktywność i działalność dziecka:

 • Oglądanie obrazków. Przyklejanie obok nich zdjęć właściwych urządzeń elektrycznych (karta pracy).
 • Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi i umiejętność słuchania – Głuchy telefon.
 • Zabawy przy piosence Domowe sprzęty elektryczne.

Cele ogólne: kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne: śpiewa piosenkę i bawi się przy niej wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji

Aktywność i działalność dziecka:

 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat urządzeń elektrycznych.
 • Wypowiedzi dzieci o tym, jak radzili sobie ludzie dawniej, gdy nie było pralek, lodówek… Łączenie liniami w pary zdjęć
  i rysunków urządzeń o takim samym przeznaczeniu, stosowanych dawniej i dziś. Kolorowanie rysunków (karta pracy).
 • Słuchanie opowiadania I.R. Salach Ania pomaga mamusi.
 • Otaczanie pętlami zdjęć tych urządzeń, których nazwy kończą się taką samą głoską (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie mowy zachęcanie do przygotowywania prostych potraw

Cele operacyjne: odpowiada na pytania dotyczące utworu.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA ,,SŁONECZKA” październik 2017

Temat 1: ,,Jesień w sadzie”

Cele ogólne:

 1. Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców;
 2. zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 3. rozwijanie sprawności fizycznej;
 4. rozwijanie umiejętności liczenia;
 5. rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów;
 6. zapoznanie z wyglądem sklepu z owocami;
 7. rozwijanie umiejętności malowania;
 8. zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej;
 9. zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1 i 2;
 10. zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej;
 11. rozwijanie mowy;
 12. klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.

Temat 2: ,,Jesień na działce”

Cele ogólne:

 1. Rozwijanie umiejętności obserwacji;
 2. rozpoznawanie i nazywanie warzyw;
 3. rozwijanie mowy;
 4. zapoznanie z literą a;
 5. rozwijanie sprawności fizycznej;
 6. dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;
 7. rozwijanie poczucia rytmu;
 8. określanie jadalnych części warzyw;
 9. zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3;
 10. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu;
 11. zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych.

Temat 3: Nasze rodziny

Cele ogólne:

 1. rozwijanie mowy i myślenia;
 2. zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 3. rozwijanie sprawności fizycznej;
 4. określanie relacji między członkami rodziny;
 5. usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 6. wyrabianie spostrzegawczości;
 7. rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 8. rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami;
 9. rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
 10. rozwijanie zainteresowania pracą rodziców;
 11. zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze.

Temat 4: Nasi domowi ulubieńcy

Cele ogólne:

 1. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 2. stymulowanie rozwoju mowy;
 3. zapoznanie z literą e: małą i wielką;
 4. rozwijanie mowy;
 5. rozwijanie sprawności manualnej;
 6. umuzykalnienie dzieci;
 7. porównywanie zbiorów równolicznych;
 8. zapoznanie z cyfrą 4.