Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

60 1320 1104 3037 9224 2000 0001

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 6-latków „Sówki”

Sówki mądre główki, witają po wakacyjnej przerwie!

Jesteśmy wypoczęci, pełni energii i gotowi na przedszkolne przygody.

Poznaliśmy już zasady obowiązujące w grupie i zgodziliśmy się ich przestrzegać.

W ciągu dnia mamy czas i miejsce na zabawę, naukę i wyjście do ogrodu przedszkolnego.

W ciągu roku planujemy wiele wycieczek. Będziemy brać udział w przedszkolnych uroczystościach, festynach i konkursach.

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości sprostamy nowym, tegorocznym wyzwaniom.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE CZERWIEC 2019

GRUPA ,,SÓWKI”

Niby tacy sami, a jednak inni

Treści programowe:

Wspólnota narodowa i etniczna

Kultura innych narodów

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • szanowanie odmienności innych dzieci.

Rodzina

Rodzinne święta

 • celebrowanie Dnia Dziecka (udział w pokazie Straży Pożarnej);

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.

Pamięć

 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Uwaga

 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawionych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa

Słownictwo

 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

Wypowiedzi ustne

 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

– wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)

– budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Zainteresowania czytelnicze

– próby samodzielnego czytania krótkich tekstów.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

różnicowanie prawej strony i lewej strony.

Liczenie

posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

Dodawanie i odejmowanie

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • nie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MAJ 2019

 • rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu),

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

 • zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,

 • rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej,

 • poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach,

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

 • rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu,

 • rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy,

 • wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych podczas śpiewu,

 • utrwalanie brzmienia i sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów,

 • poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania; dostrzeganie korzyści dla mieszkańców z ich wykonywania,

 • rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów,

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości,

 • wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca; poznawanie znaczenia słowa petycja,

 • rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania,

 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej,

 • utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

 • wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc,

 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,

 • stosowanie różnych technik plastycznych,

 • wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy,

 • poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • rozwijanie sprawności rachunkowych,

 • utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,

 • poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta,

 • wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał,

 • poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,

 • stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie,

 • zapoznanie z pojęciem Unia Europejska,

 • rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki,

 • utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki,

 • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt,

 • ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,

 • rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,

 • rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE KWIECIEŃ 2019

 1. Zapoznanie z właściwościami jajka.
 2. Utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych.
 3. Utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 10;.
 4. Wzbogacenie wiedzy na temat przyrody.
 5. Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka;
 6. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 7. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych na wsi. Utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka.
 8. Odkrywanie litery j, f, ż, h : małej, wielkiej, drukowanej, pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych.
 9. Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 10. Wzbogacenie wiadomości na temat ptaków- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, uświadomienie istnienia ochrony gatunkowej.
 11. Budzenie zainteresowania podejmowania prób samodzielnego czytania i pisania;
 12. Zapoznanie z podstawowymi zasadami związanymi z higieną;
 13. Poznanie różnych zawodów;
 14. Zapoznanie z nowymi technikami wykonywania prac plastycznych takich jak: Wydzieranka, stemplowanie, malowanie palcami;
 15. Próby samodzielnego konstruowania gry planszowej;
 16. Kształtowanie świadomości ekologicznej, zapoznanie ze znaczeniem wody w przyrodzie.
 17. Wzbogacanie wiedzy ma temat żab i ich pożyteczności.
 18. Poznanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska – zapoznanie z rolą drzew w życiu człowieka i zwierząt.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE MARZEC 2019

 1. Zapoznanie z kontynentem Afryka, oraz w wybranymi zwierzętami zamieszkujące ten kontynent.
 2. Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze.
 3. Utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 10;.
 4. Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.
 5. Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka;
 6. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 7. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu, w lesie.
 8. Odkrywanie litery z, u, c, ł : małej, wielkiej, drukowanej, pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych;
 9. Poznanie cyfry 10;
 10. Poznawanie i rozpoznawanie znaków synoptycznych;
 11. Utrwalanie nazw pór roku oraz następstw ich występowania;
 12. Budzenie zainteresowania podejmowania prób samodzielnego czytania i pisania;
 13. Zapoznanie z podstawowymi zasadami związanymi z higieną;
 14. Poznanie różnych zawodów;
 15. Zapoznanie z nowymi technikami wykonywania prac plastycznych takich jak: Wydzieranka, stemplowanie, malowanie palcami;
 16. Próby samodzielnego konstruowania gry planszowej;
 17. Poznawanie właściwości ziemi i piasku;
 18. Wzbogacanie wiedzy ma temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji, oraz zapoznanie pierwszych wiosennych kwiatów;
 19. Zapoznanie z ludowymi zwyczajami pożegnania zimy.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE LUTY 2019

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat teatru.
 2. Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze.
 3. Utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 9;.
 4. Wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki;
 5. Poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;
 6. Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki,
 7. Muzykowanie na wybranych instrumentach, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej,
 8. Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina
 9. Odkrywanie litery g, w, p,: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych;
 10. Poznanie cyfry 9;
 11. Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego;
 12. Utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym;
 13. Budzenie zainteresowania podejmowania prób samodzielnego czytania i pisania;
 14. Zapoznanie z podstawowymi zasadami związanymi z higieną;
 15. Poznanie różnych zawodów;
 16. Zapoznanie z nowymi technikami wykonywania prac plastycznych takich jak: Wydzieranka, stemplowanie, malowanie palcami;
 17. Próby samodzielnego konstruowania gry planszowej;
 18. Poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji;
 19. Przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika;
 20. Wzbogacanie wiadomości na temat gwiazd, poznawanie nazw wybranych gwiazdozbiorów;
 21. Wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy;
 22. wzbogacenie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania, porównywanie sposobu wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2019

 1. Zapoznanie z pokrewieństwem pomiędzy członkami rodziny ( np. babcia to mama mamy itp.),
 2. Poznanie różnych zawodów;
 3. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np. Bożego Narodzenia, Wielkanocy);
 4. Poznanie sposobów odmierzania czasu stosowanych dawniej i dziś;
 5. Utrwalenie nazw miesięcy oraz ich następstw;
 6. Poznanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce;
 7. Poznanie ludzi różnych ras i skąd pochodzą;
 8. Zapoznanie literek : s, n, b,
 9. Zapoznanie cyfry 7, 8 i utrwalenie poznanych dotychczas cyfr, oraz znaków”+” , „=”;
 10. Budzenie zainteresowania podejmowania prób samodzielnego czytania i pisania,
 11. Zapoznanie z podstawowymi zasadami związanymi z higieną,
 12. Poznanie różnych zawodów;
 13. Zapoznanie z nowymi technikami wykonywania prac plastycznych takich jak: Wydzieranka, stemplowanie, malowanie palcami;
 14. Próby samodzielnego konstruowania gry planszowej;
 15. Zapoznanie z dawnymi zabawami.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2018

 1. Zapoznanie z pokrewieństwem pomiędzy członkami rodziny ( np. babcia to mama mamy itp.),
 2. Poznanie zawodów,
 3. Rozpoznawanie różnych odgłosów,
 4. Rozpoznawanie i utrwalenie dotychczas poznanych figur geometrycznych,
 5. Zapoznanie nowych i przypomnienie dotychczas poznanych urządzeń gospodarstwa domowego,
 6. Zapoznanie ze sposobami ochrony przed atakami zwierząt np. psa,
 7. Zapoznanie z prawami dziecka,
 8. Zapoznanie literek : i, t, d,
 9. Zapoznanie cyfry 4, 5, 0 i utrwalenie poznanych dotychczas cyfr,
 10. Budzenie zainteresowania podejmowania prób samodzielnego czytania i pisania,
 11. Zapoznanie z podstawowymi zasadami związanymi z higieną,
 12. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i uświadomienie zagrożeń wynikających, z :Niewłaściwego zachowania się względem zwierząt;Kontaktów z nieznajomymi;Samodzielnego spożywania leków; Samodzielnego stosowania środków chemicznych.
 1. Zapoznanie z nowymi technikami wykonywania prac plastycznych takich jak:Wydzieranka, stemplowanie.

Język angielski Grupa 6-latków
Słownictwo:
long – długi
short – krótki
caterpillar – gąsienica
dog – pies
cat – kot
sheep – owca
sun – słońce
yellow – żółty
blue – niebieski
green – zielony
red – czerwony
orange – pomarańczowy
purple – fioletowy
day – dzień
night – noc
moon – księżyc
teddy bear – miś
blanket – koc
jump – skakać
sleep – spać
hungry – głodny
monster – potwór
banana – banan
apple – jabłko
cherries – wiśnie
pear – gruszka
ice-cream – lody
cake – ciasto
Piosenki:
Sleepy Bear
Sleepy bear, sleepy bear
Can you see the moon?
Where’s your blanket?
It’s time to sleep
Good night!
Short Caterpillar
Caterpillar
I want to know
Are you long?
Or are you short?
I am short, I am short
Look at me – I am short!


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2018

Tydzień 1   Idzie jesień… przez ogród i sad

Sad jesienią, Jesienna wyprawa, Poznajemy tajemnice owoców, Warzywa z targu, W przedszkolnej spiżarni

Tydzień 2    Idzie jesień… do zwierząt

Album o zwierzętach, Jak zwierzęta przygotowują się do zimy,Przygoda jeża, List od pani Jesieni, Wiewiórka i orzechy

Tydzień 3    Co z czego otrzymujemy

Moja mama, Z wizytą w hucie, cukrowni i mleczarni, Z czego mamy chleb, Znam surowce i produkty, Zabawy z prostokątem

Tydzień 4    Idzie jesień… z deszczem

Jesienne dźwięki, Woda i jej tajemnice, Pada, pada deszcz, Jesienny wiatr, Jesienne ubrania


 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2018 (ROK SZKOLNY 2018/2019)

Treści programowe: Tydzień pierwszy

Informacje o sobie

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu
 • podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów
 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
 • określanie swoich zainteresowań.

Rozwój fizyczny

Nasze ciało

 • nazywanie części ciała
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.

Higiena ciała i otoczenia

 • dbanie o higienę narządów zmysłów poprzez:
 • przebywanie w dobrze wywietrzonych, ogrzanych pomieszczeniach
 • zwracanie uwagi na odpowiednie oświetlenie
 • unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.

Sprawność ruchowa

 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela, kolegów.

Słownictwo

 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Liczenie

Treści programowe: Tydzień drugi

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).

Dbałość o porządek i wystrój sali

 • wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Wzajemna komunikacja

 • odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
Treści programowe: Tydzień trzeci

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.

W świecie techniki

Środki transportu i ruch drogowy

 • poznawanie wybranych znaków drogowych
 • poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Wzajemna komunikacja

 • odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze czerwiec 2018

Tematy:

 1. Dziecięce przyjaźnie:
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • umuzykalnianie,
 • rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
 • ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z młodszymi dziećmi.

        2. Na naszym podwórku:

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw.

      3. Wkrótce wakacje:

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji:lądowej, powietrznej i wodnej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  maj 2018

Tematyka tygodnia: Muzyka jest wszędzie

 • umuzykalnienie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu
 • słuchanie muzyki; przedstawia nie i kojarzenie obrazów w wyobraźni
 • odejmowanie na konkretach
 • rozpoznawanie różnorodnych dźwięków; uświadomienie szkodliwości hałasu
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania postaci ludzkiej
 • rozwijanie mowy, sprawności manualnej
 • stwarzanie okazji do słuchania piosenek na żywo

Tematyka tygodnia: Polska – mój dom

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 • zapoznanie z różnymi rodzajami domów
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami danej miejscowości
 • zachęcanie do poznawania piosenek ludowych i ich wspólnego śpiewania
 • zapoznanie z symbolami narodowymi
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 • zapoznanie z legendą związaną z Warszawą
 • zrozumienie znaczenia przynależności Polski do Unii Europejskiej

Tematyka tygodnia: Łąka i jej mieszkańcy

 • zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu
 • rozwijanie sprawności manualnej, mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnienie
 • poznanie monet o różnych nominałach i banknotu o nominale 10 zł
 • rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody

Tematyka tygodnia: Święto rodziców

 • zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla mamy i taty
 • umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 • uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej; prezentowanie własnych możliwości i umiejętności

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień 2018

I Kwiecień – tydzień pierwszy. Wiosna na wsi.

Poznajemy przyrodę

 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
 • wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

II Kwiecień – tydzień drugi. Dbamy o Ziemię.

Poznajemy przyrodę

 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • wyrzucanie śmieci do kosza
 • sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
 • sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione
 • poznawanie przedstawicieli ginących ptaków
 • oczyszczanie wody
 • zakładanie filtrów na kominy fabryczne
 • karanie za łamanie praw przyrody.

III Kwiecień – tydzień trzeci. Teatr.

W świecie sztuki. Teatr

 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci, w przedszkolu i w teatrze
 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się – odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami
 • przygotowanie kącika teatralnego
 • wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).

IV Kwiecień – tydzień czwarty. Jestem Polakiem i Europejczykiem

Nasza miejscowość, nasz region

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości
 • zorganizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu
 •  słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary
 • wykonanie albumu o swojej miejscowości, swoim regionie.

Uczymy się czytać

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja matematyczna

 • porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.
 •  klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 • rozpoznawanie cyfr
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji ; stosowanie metody symulacyjnej.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  marzec 2018

Tematyka tygodnia: Zwierzęta na świecie

 • uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 •  zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie mowy, rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt, ciekawostki o zwierzętach
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci
 •  zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9

Tematyka tygodnia: Czy żyły dinozaury?

 • rozwijanie mowy,
 • poznanie właściwości węgla kamiennego i soli kamiennej
 •  rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia na zbiorach zastępczych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 •  rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną

Tematyka tygodnia: Nadchodzi wiosna

 • rozwijanie pamięci słuchowej, wymienianie oznak zbliżającej się wiosny
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • zapoznanie z kalendarzem pogody
 •  kształtowanie pojęcia liczby 9
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10
 • zrozumienie konieczności robienia wiosennych porządków
 • Tematyka tygodnia: Nadeszła wiosna
 • rozwijanie mowy, wypowiadanie się na temat powrotu ptaków
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 •  wykazywanie się wiedzą na temat zwierząt, poznanie etapów rozwoju motyla
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 •  rozwijanie sprawności fizycznej
 • zachęcanie do obserwowania przyrody
 • porównywanie pojemności różnych naczyń

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze luty 2018

Temat 1: Zimowe zabawy

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, pisanie litery g, G
 • czytanie sylab, wyrazów, tekstów z poznanymi literami, dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski
 • rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od kartki
 • kolorowanie pola według wzoru
 • wypowiadanie się na temat opowiadania S. Karaszewskiego Troje dzieci na sankach
 • rozwiązywanie zagadek o charakterystycznych cechach zimy
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, ramion i tułowia, bieżnych, z elementem czworakowania,
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyrażanie muzyki ruchem
 • dopowiadanie zakończenia historyjek
 • uzupełnianie zdań wypowiadanych przez nauczyciela – dopowiadanie brakujących słów
 • rozwiązywanie na konkretach zadań tekstowych na dodawanie
 • wykonywanie portretu śniegowego bałwanka techniką stemplowania
 • śpiewanie piosenki Buch w śnieżny puch
 • dodawanie w zakresie 7
 • dzielenie nazw obrazków na głoski
 • wypowiadanie się na temat sportów zimowych
 • uczestniczenie w zabawach na śniegu, na placu przedszkolnym.

Temat 2 : Tak mija nam czas

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie litery w, pisanie litery w, W
 • czytanie sylab, wyrazów
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:orientacyjno-porządkowych, tułowia, zręczności,z elementem podskoków, równowagi
 • wymienianie nazw miesięcy
 • podawanie daty swoich urodzin
 • wymienianie kilku przysłów związanych z miesiącami
 • rysowanie szlaczków
 • dzielenie nazw obrazków na głoski
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem lasek gimnastycznych
 • rozróżnianie zdań – prawdziwych i fałszywych
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 7
 • wymienianie nazw dni tygodnia
 • określanie kierunków względem siebie
 • wymienianie nazw pór dnia
 • rozpoznawanie i nazywanie cyfry 8
 • określanie wysokości dźwięków
 • czytanie całościowo wyrazów: zegar, zegarek
 • określanie różnic pomiędzy podobnie brzmiącymi słowami
 • układanie puzzli
 • stosowanie słów: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • wymienianie nazw zawodów– starych, już zanikających, i nowych, powstałych niedawno
 • wykonywanie pracy na temat zawodu, jaki chciałoby wykonywać, gdy dorośnie (techniką wycinanki).

Temat 3 : Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Cele ogólne:

 • rozpoznawanie i nazywanie litery p
 • pisanie litery p, P
 • wymienianie planet Układu Słonecznego
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie 8
 • wymyślanie w parze z innym dzieckiem języka, którym porozumiewają się kosmici
 • rysowanie obiema rękami wzory podane przez nauczyciela
 • rozpoznawanie kierunku linii melodycznej
 • uczestniczenie w zabawach z elementem dramy
 • lepienie ufoludka z plasteliny.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń 2018

TEMAT 1.”W krainie baśni”

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę s: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery s, S
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • wypowiada się na temat swoich ulubionych książeczek
 • rysuje szlaczki
 • dzieli słowa na głoski
 • rozpoznaje i nazywa bohaterów baśni
 • wymyśla i prowadzi z kolegą dialogi kończące rozmowy między postaciami baśniowymi
 • wykonuje własną książeczkę
 • wykonuje powierzone zadania
 • śpiewa piosenki
 • rozpoznaje piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela
 • wymienia nazwy dni tygodnia
 • określa, którym dniem tygodnia jest dany dzień
 • stosuje i nazywa znaki: <, >, =
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby i na głoski
 • zna zasady korzystania z książek

TEMAT 2: „Zimowe potrzeby ptaków

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę n: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery n, N
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki
 • dokarmia ptaki
 • czyta całościowo wyrazy: gil, gawron, sikora, wróbel
 • układa zdania z nazwami ptaków
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • wie, do czego służy paśnik
 • rozwiązuje zagadki o ptakach
 • dzieli nazwy ptaków na sylaby i na głoski
 • kończy zdania, dopowiadając rymujące się z nimi słowa rytmicznie klaszcze
 • naśladuje głosy ptaków
 • omawia wygląd ptaków – bez podawania ich nazw
 • tworzy słowa, łącząc pierwsze głoski z nazw obrazków
 • dzieli nazwy obrazków na głoski, określa ich liczbę w nazwach
 • wskazuje siedem różnic pomiędzy obrazkami
 • układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń
 • tworzy z kolegami łańcuszek skojarzeń do słowa ptaki
 • tworzy zbiory na podstawie jednej cechy – rodzaju

TEMAT 3: „Nasze babcie nasi dziadkowie

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką, drukowaną i pisaną, próbuje pisać litery b, B
 • czyta sylaby, wyrazy, prosty tekst z poznanymi literami
 • wspólnie wykonuje album „Nasi dziadkowie”
 • tworzy listę atrybutów: Jaka jest moja babcia? Jaki jest mój dziadek?
 • ocenia zachowania dzieci przedstawionych na obrazkach względem babci i dziadka
 • wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny
 • dostrzega rytm w serii ruchów i go kontynuuje
 • wymienia właściwości magnesu
 • dodaje na konkretach w zakresie 7
 • czyta tekst wyrazowo-obrazkowy
 • wskazuje pary obrazków przedstawiających przeciwieństwa
 • mówi rymowankę z jednoczesnym rysowaniem po konturach serduszek
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby i na głoski
 • segreguje obrazki na te, które przedstawiają to, co pasuje do babci i to, co pasuje do dziadka
 • uczestniczy w spotkaniu z babciami i dziadkami

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  grudzień 2017

Temat 1: Co robić w taki smutny dzień?

Cele ogólne:

 • Poznanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Zachęcanie do wykonywania deserów;
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Rozwijanie poczucia rytmu;
 • Klasyfikowanie figur geometrycznych ze względu na ich wielkość;
 • Zintegrowanie się z innymi dziećmi;
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego;
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

Temat 2 : Nadeszła Zima

Cele ogólne:

 • poznanie litery y: małej, drukowanej i pisanej
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
 • kształtowanie pojęcia liczby 0 w aspekcie kardynalnym
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie wybranych drzew iglastych

Temat 3 : Święta tuż , tuż….

Cele ogólne:

 • poznanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • utrwalenie swojego adresu
 • rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze   listopad 2017

Aktywność i działalność dziecka:

 • Ćwiczenia grafomotoryczne Małe domy i duże domy.
 • Zabawy przy piosence Maluję wielki dom.
 • Oglądanie zdjęć różnych domów; nazywanie ich i porównywanie; zwrócenie uwagi na różnice w zabudowie miast i wsi. Rytmizowanie tekstu. Poszukiwanie jak największej liczby określeń domów; wyjaśnienie ich (karta pracy).
 • Wprowadzenie litery i – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Ćwiczenia słuchowe W domu – reagowanie ustalonym ruchem w momencie usłyszenia słowa dom w wierszu M. Brykczyńskiego.
 • Rytmizowanie przysłów związanych z domem.
 • Rysowanie pod każdym zdjęciem przedmiotu (rośliny, zwierzęcia), którego nazwa rozpoczyna się taką samą głoską jak nazwa zdjęcia. Łączenie pierwszych głosek z nazw zdjęć. Podawanie nazwy, która powstała (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu, poznanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Cele operacyjne: Dziecko: interpretuje muzykę ruchem, rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną

Aktywność i działalność dziecka:

 • Zabawa Imię i głoska.
 • Układanie swojego imienia z rozsypanki literowej (z wzorem lub bez wzoru – do wyboru).
 • Kończenie rysunków według wzoru. Określanie, gdzie znajdują się przedstawione na nich przedmioty względem siebie. Odszukiwanie wyrazu dom wśród podanych wyrazów. Podkreślanie go (karta pracy).
 • Zabawa dydaktyczna Różne domy.
 • Moja rodzina, mój dom – rysowanie scen realnych (książka).
 • Rozmowa na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci w domu.
 • Zabawy z wykorzystaniem krzesełek.
 • Rysowanie szlaczków po śladach. Samodzielne rysowanie przez chętne dzieci (karta pracy).

Cele ogólne: zapoznanie z budową domu, rozwijanie sprawności sprawności manualnej

Cele operacyjne: stosuje słowa: piwnica, parter, pierwsze (drugie, trzecie…) piętro, strych, rysuje rodzinę na tle własnego domu

Aktywność i działalność dziecka:

 • Zabawa słowna Czy umiem zadawać pytania?
 • Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową – kreślenie w powietrzu różnych kształtów.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną trójkątem.
 • Porozmawiajmy o domu ćwiczenia słuchowe.
 • Nazywanie mebli przedstawionych na obrazkach. Łączenie z nimi liniami rysunków przedmiotów, które mogą się w nich lub na nich znajdować. Kolorowanie rysunków (karty pracy). Zabawa Dokończ…

Cele ogólne: poznanie cech trójkąta, rozwijanie słuchu fonematycznego

Cele operacyjne: rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną – trójkąt, dzieli słowa na głoski

Aktywność i działalność dziecka:

 • Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego (karta pracy).
 • Zabawa Czyj to bucik?
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Co robią skrzaty w zimie? (książka, karta pracy).
 • Zabawy tangramem.
 • Zabawa Liczymy kroki.
 • Rysowanie szlaczków po śladach. Samodzielne rysowanie przez chętne dzieci (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie mowy

Cele operacyjne: wypowiada się na temat opowiadania

Aktywność i działalność dziecka:

 • Oglądanie obrazków różnych przedmiotów wykorzystywanych w domach. Rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; określanie, do czego służą; wypowiedzi dzieci na temat tych urządzeń: Czy do ich pracy jest potrzebny prąd?
 • Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Określanie, do czego służy każdy z nich. Otaczanie pętlami zdjęć tych przedmiotów, które znajdują się w domach dzieci (karta pracy).
 • Teatrzyk kukiełkowy według tekstu I. R. Salach Światło.
 • Wprowadzenie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Oglądanie obrazka przedstawiającego współczesną kuchnię. Wskazywanie i nazywanie znajdujących się tam urządzeń elektrycznych. Określanie, do czego służą (książka).
 • Zabawa Urządzenia elektryczne.

Cele ogólne: zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie, poznanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Cele operacyjne: Dziecko wymienia sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie, rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

Aktywność i działalność dziecka:

 • Oglądanie obrazków. Przyklejanie obok nich zdjęć właściwych urządzeń elektrycznych (karta pracy).
 • Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi i umiejętność słuchania – Głuchy telefon.
 • Zabawy przy piosence Domowe sprzęty elektryczne.

Cele ogólne: kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne: śpiewa piosenkę i bawi się przy niej wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji

Aktywność i działalność dziecka:

 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat urządzeń elektrycznych.
 • Wypowiedzi dzieci o tym, jak radzili sobie ludzie dawniej, gdy nie było pralek, lodówek… Łączenie liniami w pary zdjęć
  i rysunków urządzeń o takim samym przeznaczeniu, stosowanych dawniej i dziś. Kolorowanie rysunków (karta pracy).
 • Słuchanie opowiadania I.R. Salach Ania pomaga mamusi.
 • Otaczanie pętlami zdjęć tych urządzeń, których nazwy kończą się taką samą głoską (karta pracy).

Cele ogólne: rozwijanie mowy zachęcanie do przygotowywania prostych potraw

Cele operacyjne: odpowiada na pytania dotyczące utworu.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE październik 2017 (ROK SZKOLNY 2017/2018)

Temat 1: ,,Jesień w sadzie”

Cele ogólne:

 1. Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców;
 2. zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 3. rozwijanie sprawności fizycznej;
 4. rozwijanie umiejętności liczenia;
 5. rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów;
 6. zapoznanie z wyglądem sklepu z owocami;
 7. rozwijanie umiejętności malowania;
 8. zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej;
 9. zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1 i 2;
 10. zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej;
 11. rozwijanie mowy;
 12. klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.

Temat 2: ,,Jesień na działce”

Cele ogólne:

 1. Rozwijanie umiejętności obserwacji;
 2. rozpoznawanie i nazywanie warzyw;
 3. rozwijanie mowy;
 4. zapoznanie z literą a;
 5. rozwijanie sprawności fizycznej;
 6. dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;
 7. rozwijanie poczucia rytmu;
 8. określanie jadalnych części warzyw;
 9. zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3;
 10. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu;
 11. zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych.

Temat 3: Nasze rodziny

Cele ogólne:

 1. rozwijanie mowy i myślenia;
 2. zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 3. rozwijanie sprawności fizycznej;
 4. określanie relacji między członkami rodziny;
 5. usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 6. wyrabianie spostrzegawczości;
 7. rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 8. rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami;
 9. rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
 10. rozwijanie zainteresowania pracą rodziców;
 11. zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze.

Temat 4: Nasi domowi ulubieńcy

Cele ogólne:

 1. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 2. stymulowanie rozwoju mowy;
 3. zapoznanie z literą e: małą i wielką;
 4. rozwijanie mowy;
 5. rozwijanie sprawności manualnej;
 6. umuzykalnienie dzieci;
 7. porównywanie zbiorów równolicznych;
 8. zapoznanie z cyfrą 4.
Kalendarium
Dzisiaj jest :
Czwartek, 2019-06-20
Imieniny obchodzą :
Dina, Bogna
Do końca roku : 195 dni
Do wakacji : 1 dzień
Odwiedziny