Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

grupa 3-latków „Kotki”

GRUPA KOTKI

Nauczycielki: Elżbieta i Dominika

Pomoc nauczyciela: Pani Renata i Pani Bożena, która dba o czystość sali.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MARZEC 2020 

 1. Wzbogacenie wiadomości na temat życia zwierząt żyjących w dżungli i sawannie takich jak: krokodyl, żyrafa, wąż itp.
 2. Utrwalenie pojęć : mały ,duży;
 3. Rozwijanie kompetencji matematycznych;
 4. Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w lesie i na polu takich jak : lis, wiewiórka itp.;
 5. Rozwijanie koncentracji uwagi;
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 7. Rozwijanie sprawności manualnej;
 8. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych;
 9. Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów: wysoko, nisko;
 10. Poszerzenie wiedzy na temat ptaków, poznanie wybranych ptaków żyjących w Polsce;
 11. Wzbogacenie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych, określenie aktualnej pogody;
 12. Obserwowanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu;
 13. Zapoznanie z pierwszymi oznakami Wiosny;
 14. Utrwalenie nazw kolorów;
 15. Utrwalenie liczenia i przeliczania w zakresie 4-5
 16. Utrwalenie kierunków : do góry, do dołu, do przodu, do tył
 17. Utrwalenie nazw figur geometrycznych

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LUTY 2020 

 1. Zapoznanie z baśniami „Czerwony kapturek” , „ Jaś i Małgosia”
 2. Utrwalenie liczenia w zakresie 4
 3. Poznanie wybranych postaci z baśni i bajek
 4. Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
 5. Tworzenie własnych instrumentów
 6. Utrwalenie kierunków : do góry, do dołu, do przodu, do tyłu
 7. Zapoznanie dzieci wyglądem planety Ziemia i innych planet
 8. Zapoznanie z przyborami i narzędziami do obserwowania: lupa, mikroskop, luneta
 9. Utrwalenie nazw figur geometrycznych

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2020 

I/I Mijają dni, miesiące, lata

Dziecko:

· Samodzielnie korzysta z toalety.· Ustawia się parami.· Przyjmuje postawę wyprostowaną.· Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i piosenki.· Uczestniczy w ćwiczeniach narządów mowy.· Ogląda obrazki przedstawiające osoby w różnym wieku.· Rozumie następstwo dni i nocy.· Rozwiązuje zagadki.· Układa sekwencje z obrazków (przedtem, potem).· Poznaje tradycje sylwestrowe i noworoczne.· Nawleka korale na sznurek.· Rozpoznaje i nazywa emocje – swoje i innych ludzi.· Bawi się z dziećmi ze starszych grup.· Reaguje na polecenia nauczyciela.· Stosuje formy grzecznościowe.· Podejmuje samodzielne zabawy tematyczne z wykorzystaniem zabawek.· Ogląda fotografie i wypowiada się na ich temat.· Rysuje kredkami, koloruje rysunki.· Ilustruje ruchem pory roku.· Reaguje ruchem na natężenie głośności muzyki.· Śpiewa piosenki.· Wykonuje improwizację ruchową do piosenki.· Przestrzega zasad społecznych ustalonych w grupie przedszkolnej.· Opowiada o przyjaźni.

I/II Zima i zwierzęta

Dziecko:

· Uczestniczy we wspólnych zabawach na świeżym powietrzu.· Samodzielnie korzysta z toalety.· Rozpoznaje ptaki i je dokarmia.· Zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce.· Rozpoznaje figury geometryczne.· Liczy w dostępnym dla siebie zakresie.· Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.· Wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki.· Omawia wygląd wybranych ptaków.· Uczestniczy w zabawach ruchowych.· Uważnie słucha nauczyciela.· Dba o salę przedszkolną.· Naśladuje czynności dorosłych.· Uczestniczy we wspólnych zabawach.· Stosuje formy grzecznościowe.· Wyraża swoje zdanie podczas zabaw z innymi.Szanuje otaczającą nas przyrodę i zwierzęta.

I/III Babcia i dziadek

Dziecko:

· Opowiada o babci i o dziadku.· Wykonuje ćwiczenia aparatu mowy.· Nazywa przedmioty związane z babcią i z dziadkiem.· Liczy w zakresie 4, z zastosowaniem liczebników głównych.· Liczy słyszane dźwięki.

· Wie, jak można pomagać osobom starszym.· Okazuje szacunek osobom starszym.· Porządkuje zabawki po zabawie.· Nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie.· Wskazuje różne stany emocjonalne.· Wymyśla zabawy dla siebie i dla innych.· Integruje się z innymi dziećmi.· Odgrywa role podczas swobodnej zabawy.· Recytuje wiersz.· Uczestniczy w zabawie naśladowczej.· Słucha opowiadania.· Wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych.· Śpiewa refren piosenki.· Poznaje wartość rodziny.· Wyraża swoje zdanie podczas zabaw z innymi.

I/IV Projekt Teatr

Dziecko:

· Uczestniczy w zabawach logopedycznych.· Przegląda się w lusterku i wykonuje gesty i miny.· Stosuje słowa dotyczące teatru.· Dzieli rytmicznie słowa (na sylaby).· Rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby pracujące w teatrze.· Poznaje zawody związane z teatrem.· Rozwiązuje zagadki.· Wie, jak korzystać ze wspólnych zabawek.· Doświadcza swojej przynależności do grupy przedszkolnej i do rodziny.· Naśladuje czynności dorosłych.· Porządkuje swoje miejsce po zabawie.· Słucha uważnie nauczyciela.· Naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt.· Własnymi słowami opowiada o inscenizacji.· Stosuje słowa związane z teatrem.· Uczestniczy w zabawach z elementami pantomimy.· Tańczy w rytm muzyki.· Ilustruje ruchem słowa piosenki.· Tworzy i wystawia przedstawienie kukiełkowe.· Uczestniczy w swobodnych zabawach w kąciku teatralnym.· Przestrzega zasad społecznych ustalonych w grupie przedszkolnej.· Opowiada o przyjaźni.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ 2019

Jak wyglądał świat przed milionami lat

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.
 • Przyjmuje postawę wyprostowaną.
 • Uczestniczy w zabawie ruchowo-naśladowczej.

 • Porównuje dinozaury według wielkości, kształtu, koloru.
 • Słucha z uwagą utworu literackiego.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 • Uważnie słucha nauczyciela.
 • Dba o salę przedszkolną.
 • Naśladuje czynności dorosłych.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Stosuje formy grzecznościowe.

 • Porusza się przy akompaniamencie tamburynu.
 • Tworzy improwizacje ruchowe do opowiadania i melodii.
 • Śpiewa refren piosenki.
 • Koloruje rysunki.

 • Poznaje świat przez własne doświadczenia.

 • Wyraża swoje zdanie podczas zabaw z innymi.
 • Podczas spożywania posiłków przestrzega ustalonych zasad.

Idzie zima ze śniegiem

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.
 • Ubiera się samodzielnie.
 • Rozpoznaje zimę na obrazkach.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, rozwiązuje zagadki.
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne.
 • Porównuje ubrania różnego typu.
 • Klasyfikuje zabawki i ubrania.
 • Wymienia wybrane elementy zimowej pogody.
 • Potrafi współdziałać z kolegami.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej.
 • Wymyśla zabawy dla siebie i dla innych.
 • Integruje się z innymi dziećmi.Idą święta
 • Potrafi dobrać się w pary.
 • Wie, że dekorujemy choinkę.
 • Liczy na palcach.
 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i je nazywa.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.

 • Wspólnie z dziećmi dekoruje choinkę.
 • Dba o porządek w sali.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Stosuje formy grzecznościowe.

 • Rozumie wartość tradycji.
 • Przestrzega zasad dobrego zachowania przy stole.
 • Przejawia poczucie winy wobec kolegów i koleżanek w sytuacji konfliktowej.

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.

 • Rozwiązuje zagadki.
 • Nazywa obrazki.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

Projekt Książka

 • Porównuje książki.
 • Tworzy siatkę słów związaną z tematem.

 • Nazywa elementy książki.
 • Wie, gdzie można kupić książkę.

 • Naśladuje czytającego dorosłego.
 • Wie, że książki są ważne dla dzieci i dorosłych.

 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie zimą.
 • Dopasowuje klocki, buduje zamek.

 • Uczy się szanować książki.

 • Uczestniczy w zabawie dramowej.

 • Poznaje wartość przyjaźni, dobra, miłości na przykładach wybranych utworów literatury dziecięcej.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE   listopad 2019 r.

tydzień 1. Rodzina – największy skarb

-wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

– rozwijanie empatii wobec członków rodziny

– poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– kształtowanie pojęcia para

– rozwijanie świadomości własnego ciała

– rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych

tydzień 2. Mój dom

– posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

– rozwijanie intuicji geometrycznej

– poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu

tydzień 3. Moje prawa i obowiązki

– rozwijanie empatii

– rozszerzanie doświadczeń sensorycznych

– poznawanie praw i obowiązków dziecka

tydzień 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

– wdrażanie do dbania o własne zdrowie

– utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112

 • propagowanie zdrowego żywienia

 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej

 • propagowanie zdrowego stylu życia

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 • utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie
 • rozwijanie mowy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE   październik 2019 r.

tydzień 1. Idzie jesień… przez ogród i sad

– poznawanie różnych owoców i warzyw

– wzbogacanie słownictwa czynnego

– rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia

– uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw

– rozwijanie sprawności manualnej

– wzbogacanie doświadczeń smakowych

– rozwijanie inwencji twórczej

– wdrażanie do uważnego słuchania wiersza

tydzień 2. Idzie jesień… do zwierząt

– rozwijanie sprawności artykulacyjnej

– rozwijanie koncentracji uwagi

– poznawanie zwyczajów wiewiórki

– zapoznanie ze sposobem przygotowywania się zwierząt do zimy

wzbogacanie słownictwa

– poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych

– poszerzanie doświadczeń plastycznych

– rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 3

– poznawanie zwierząt leśnych

– kształtowanie postaw proekologicznych

tydzień 3. Co z czego otrzymujemy

– zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba

– rozwijanie koncentracji uwagi

– zapoznanie z etapami powstawania chleba

– rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki)

– łączenie w pary obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie

– przeliczanie na konkretach w zakresie 3

– rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

– zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych

– integracja grupy rówieśniczej

– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych

tydzień 4. Idzie jesień… z deszczem

– poznawanie roli wody w życiu człowieka

– utrwalanie pojęć: duży, mały

– pobudzanie ciekawości badawczej

– rozwijanie spostrzegawczości

– rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE   wrzesień 2019 r.

Miesiąc/Temat tygodnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka 3-letniego

Warstwa biologiczna

Warstwa psychologiczna

Warstwa
socjologiczna

Warstwa
kulturologiczna

Warstwa
duchowa

IX/I

Witamy
w naszym przedszkolu

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych z elementem podskoku, rzutu.
 • Poznaje i nazywa części swojego ciała.
 • Tworzy koło w sytuacjach zabawowych.
 • Uważnie słucha opowiadania i piosenki.

 • Dmucha na przedmioty.

 • Zapamiętuje polecenia nauczyciela.

 • Wypowiada się prostymi zdaniami.

 • Dostrzega proste rytmy i je kontynuuje.

 • Rysuje: szlaczki po śladach.

 • Układa puzzle (samodzielnie lub z pomocą innych osób).

 • Podejmuje próbę przedstawienia się.

 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.

 • Wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej.

 • Uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę.
 • Rysuje kredkami, pastelami olejnymi.
 • Reaguje na sygnały dźwiękowe.
 • Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
 • Poznaje wartość przyjaźni.
IX/II

Moja grupa

 • Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane.
 • Uczestniczy w zabawach: porządkowych, bieżnych, z elementami równowagi, czworakowania, celowania.
 • Przyjmuje postawę wyprostowaną.
 • Uważnie słucha czytanego tekstu.
 • Odpowiednio dobiera garderobę do pogody.
 • Poznaje zawody wykonywane przez osoby dorosłe.
 • Segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek, kolor.
 • Rozpoznaje swoje imię
 • Liczy do 3 i odlicza o jeden element mniej.
 • Tworzy dowolne konstrukcje z wybranych klocków.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach z koleżankami i kolegami
  z grupy.
 • Ustawia się w kole
  z innymi dziećmi.
 • Czuje się bezpiecznie w grupie.
 • Stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych.
 • Gra rytmicznie na tamburynie.
 • Nazywa kolory.
 • Rysuje kredkami
 • Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem bibuły
  i plasteliny.
 • Słucha piosenki.
 • Uczestniczy w zabawach muzycznych.
 • Poznaje świat przez własne doświadczenia.
 • Wyraża swoje zdanie w zabawach
  z innymi.
 • Podczas spożywania posiłków przestrzega ustalonych zasad.
IX/III

Moja droga
do przedszkola

IX/IV

Idzie jesień …

przez las, park

 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie.


 • Uczestniczy we wspólnych zabawach na świeżym powietrzu.
 • Samodzielnie skorzysta z toalety.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Wymienia nazwy różnych pojazdów.
 • Określa wielkość i posługuje się określeniami: mały, duży.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Dostrzega i układa rytmy.
 • Naśladuje odgłosy pojazdów.
 • Poznaje wybrane grzyby.
 • Nazywa wybrane dary jesieni.
 • Segreguje przedmioty wg określonej cechy i je przelicza
 • Uczestniczy we wspólnych grach.
 • Stosuje formy grzecznościowe.
 • Poznaje zawody osób dorosłych z bliskiego otoczenia.
 • Porządkuje swoje miejsce po zabawie.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie.
 • Zwraca uwagę na piękno okazów przyrodniczych.
 • Rysuje kredkami.
 • Wyklaskuje rytm piosenki.
 • Przejawia swoje zainteresowania podczas swobodnych zabaw.
 • Reaguje na sygnały dźwiękowe.
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych.
 • Recytuje wiersz.
 • Ilustruje muzykę ruchem.
 • Ogląda i prezentuje książki.
 • Rozpoznaje i nazywa barwy.
 • Poznaje świat przez doświadczenia innych.
 • Mówi innym dzieciom o swoich potrzebach.

Dostrzega wartość otaczającego nas świata.

Przestrzega zasad wprowadzonych w grupie.

 

Kalendarium
Dzisiaj jest :
Poniedziałek, 2020-07-13
Imieniny obchodzą :
Ernest, Malgorzata
Do końca roku : 172 dni
Do wakacji : 343 dni
Odwiedziny