Aktualności
ePUAP

Kontakt: https://epuap.gov.pl

Rada Rodziców Przedszkola nr 80 w Warszawie

e-mail: rada.rodzicow.80@gmail.com

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss prowadzi mgr Anna Dąbrowska.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Tytuł : ,, Aktywnie poznajemy świat muzyki”

Rodzaj innowacji:

– innowacja o charakterze metodycznym;

– innowacja o charakterze organizacyjnym.

Autor: mgr Anna Dąbrowska

WSTĘP

,, Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza”

Paul Claudel

 1. Podłoże i idea wiodąca innowacji

Inspiracją do stworzenia innowacji było kilka czynników. Po zapoznaniu się z metodą Batii Strauss i odbyciu warsztatów,,Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania wg Batii Strauss”, zaczęłam prowadzić w swojej grupie elementy z metody w/w. Zaobserwowałam wówczas bardzo duże zainteresowanie, radość i entuzjazm wśród dzieci podczas tych zajęć. Widziałam również zainteresowanie wśród rodziców, gdy pokazywałam elementy metody podczas zajęć otwartych.

Postanowiłam pójść dalej i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności muzyczne. Zaczęłam uczęszczać na ogólnopolskie warsztaty edukacyjne Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, którego jestem członkiem. Dzięki tym warsztatom moje zajęcia z dziećmi są jeszcze bardziej atrakcyjne.

Poza tym, rodzice są bardzo zainteresowani zajęciami muzycznymi. W związku z tym w 2016 roku stworzyłam wśród rodziców wszystkich grup w przedszkolu zespół muzyczny pod nazwą „Pierniki”, który będzie koncertował minimum dwa razy w roku. Członkowie zespołu grają na instrumentach muzycznych ( gitary, pianino, flet) oraz śpiewają. Podczas koncertów wraz z rodzicami będziemy zachęcali dzieci do wspólnego muzykowania: śpiewania i grania na instrumentach. Do tej pory odbył się koncert kolęd w grudniu 2016 r. i na 1 czerwca 2017 r. z okazji Dnia Dziecka.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

 

 

 

Również Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,,Wiosna radosna”, który organizujemy od 7 lat w naszym przedszkolu, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci z innych przedszkoli. Nasze dzieci również chętnie w tym festiwalu biorą udział i wykazują się dużą swobodą i umiejętnościami wokalnymi.

Tak duże zainteresowanie i zamiłowanie do muzyki spowodowały, iż pojawił się pomysł opracowania innowacji pedagogicznej, która jest zgodna z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz jest propozycją rozszerzenia treści w zakresie edukacji muzycznej.

 1. Miejsce realizacji: Przedszkole nr 80 ,, Słoneczna Dolinka” w Warszawie.

 2. Czas trwania innowacji: 01.09.2017 – 30 . 06.2019 r.

 3. Koszt innowacji: środki własne.

 4. Rola muzyki w rozwoju dziecka

Kontakt z muzyką ma korzystny wpływ na rozwój dziecka. Badania opisane w publikacji Ewy Czerniawskiej ,,Pamięć – zjawiska zwykłe i niezwykłe” ( Warszawa 2005 r.) wykazały, że dzieci w wieku 4-6 lat, które przez 30 tygodni uczestniczyły w zajęciach muzycznych i miały styczność z muzyką i instrumentami, osiągnęły lepsze wyniki w nauce oraz testach pamięci.

Natomiast francuski specjalista chorób uszu Alfred Tomatis rozpoczął badania nad wpływem muzyki na percepcję słuchową. Zajmując się dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz próbując znaleźć sposób na ich stymulację słuchową, odkrył zjawisko, które współcześnie nazwane jest ,,efektem Mozarta”. Badania Tomatisa wykazały, że pobudzenie kory mózgowej za sprawą dźwięków o wysokiej częstotliwości poprawia koncentrację i umiejętność zapamiętywania, pobudza kreatywność, motywuje do aktywności, usprawnia organizację życia codziennego i normalizuje napięcie mięśniowe, co korzystnie wpływa na postawę ciała. Tomatis w swoich badaniach wykazał też, że ucho poza pełnieniem roli zmysłu słuchu odpowiada także za:

 • zachowanie równowagi;

 • utrzymanie wyprostowanej pozycji ciała;

 • kontrolę orientacji przestrzennej;

 • monitorowanie mowy, języka i głosu.

CELE INNOWACJI

 • wywołanie radości;

 • poprawa komunikacji międzyludzkiej;

 • wzmacnianie poczucia siły;

 • podwyższanie samooceny;

 • zachęcanie do aktywności fizycznej;

 • uruchamianie taneczne i integracja ruchowa;

 • pomoc w budowaniu relacji społecznych;

 • uczestniczenie w utworze muzycznym;

 • odczuwanie i przeżywanie wspólnoty tworzenia, dostępnej jak wydawać by się mogło tylko artystom;

 • możliwość wystąpienia w roli współwykonawcy lub dyrygenta;

 • kształcenie wyobraźni dźwiękowej;

 • rozwijanie zainteresowań muzycznych poprzez:

 • słuchanie różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej;

 • reagowanie na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela;

 • aktywne uczestniczenie z nauczycielem i grupą w opowieści ruchowej inspirowanej muzyką;

 • granie na instrumentach perkusyjnych i różnych przedmiotach;

 • przedstawianie muzyki ruchem ze wstążkami, chustkami, itp.;

 • zintegrowanie rodziców;

 • promocja przedszkola.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

OPIS ZASAD INNOWACJI

I Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss oraz Carla Orffa

 1. Dwa razy w miesiącu poprowadzę zajęcia w swojej grupie (5-latków)

 2. Raz na kwartał poprowadzę zajęcia w pozostałych grupach (3-latków, 4-latków, 5- latków)

 3. Poprowadzę zajęcia pokazowe dla nauczycieli naszego przedszkola i z przedszkoli z najbliższej okolicy.

 4. Poprowadzę zajęcia pokazowe dla nauczycieli innych przedszkoli z udziałem metodyka przedszkolnego.

 5. Poprowadzę raz w roku zajęcia z rodzicami i dziećmi.

Metoda Batii Strauss:

 • przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej;

 • włączenie dzieci w aktywne słuchanie tzn. słuchając dzieci wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym;

 • poprzez ,,aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego np. formę pieśni, ronda poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części;

 • zabawy rytmiczne są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych.

Etapy pracy z utworem:

 1. Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.

 2. Realizacja w tańcu.

 3. Gra na instrumentach.

 4. Połączenie tańca z instrumentacją.

 5. Mówienie o muzyce ( ma sens tylko wówczas jeśli dziecko przeżyło tę muzykę).

Z moich obserwacji i doświadczenia wynika, że gra na instrumentach należy w przedszkolu do form stosunkowo najrzadziej stosowanych. Stąd między innymi mój pomysł na zmianę. Dzięki instrumentom kształtuje się wrażliwość dziecka na barwę, rozwija poczucie rytmu. Gra na instrumentach wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie, jest też doskonałym środkiem rozwijania sprawności manualnych dziecka. Najbardziej istotny jej walor to atrakcyjność! Każde zetknięcie się dzieci z instrumentem wywołuje entuzjazm, radość, wzmożoną aktywność i zafascynowanie dźwiękiem, a szczególnie jego wydobyciem.

II Muzyka elementarna w ujęciu Carla Orffa

 • ,,Muzyka elementarna nigdy nie jest tylko samą muzyką, połączona jest z ruchem, tańcem i mową, jest taką muzyką, którą trzeba samemu tworzyć, w którą jest się zaangażowanym, nie jako słuchacz, lecz jako współgrający”;

 • ,,Muzyka elementarna jest bliska ziemi, pierwotna, cielesna, każdy może się jej nauczyć, odpowiada poziomowi dziecka”.

Atuty Orffowskiej idei.

Idea ta wywodzi się, zaczyna od ludzi – ich możliwości i potrzeb.

 • Jest twórcza – człowiek jest ze swej natury twórczy;

 • Jest artystyczna – formuje kulturę człowieka przez muzykę, słowo i ruch, buduje emocjonalną więź ze sztuką;

 • Jest ekspresyjna – na pierwszym planie znajduje się wyraz, a potem przekaz teorii i techniki, które rozszerzają możliwość wyrazu;

 • Jest socjalna – urzeczywistnia się w kontakcie i współpracy z drugim człowiekiem i grupą, uczy akceptacji siebie, a przez to także innych;

 • Jest elastyczna – wychodzi od ludzi, jest dla każdego wieku, dla każdej grupy społecznej, w każdej kulturze możliwa do zaadoptowania.

III Integracja rodziców – stworzenie zespołu muzycznego ,,Pierniki”

 1. Zorganizowanie w 2016 r. wśród rodziców wszystkich grup z przedszkola zespołu muzycznego pod nazwą ,,Pierniki”, którego członkowie grają na instrumentach muzycznych: gitary, pianino, flet oraz śpiewają.

 2. Zachęcanie rodziców do przyłączenia się do zespołu.

 3. Udział w próbach zespołu, pomoc w doborze repertuaru piosenek.

 4. Występy zespołu minimum dwa razy w roku: koncert kolęd, koncert z okazji Dnia Dziecka.

 5. Prowadzenie koncertów.

 6. Pomoc w aktywnym uczestniczeniu dzieci podczas koncertów ( wspólne muzykowanie: śpiewanie i gra na instrumentach perkusyjnych).

IV Współudział przy organizacji festiwalu w naszym przedszkolu ,, Wiosna radosna”

 1. Prowadzenie konkursu.

 2. Przygotowanie prezentów dla uczestników.

 3. Dekoracja sali na występy.

 4. Przygotowanie w 2019 roku dziecka z mojej grupy ( 5-letniej) do wzięcia udziału w festiwalu.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 1. Stworzenie dzieciom korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju.

 2. Rozwijanie twórczej i aktywnej postawy u dzieci.

 3. Umożliwienie dzieciom udziału w zabawie, dostarczeniu pozytywnych przeżyć.

 4. Zwiększenie poziomu dziecięcej kreatywności.

 5. Stworzenie rodzicom korzystnych warunków do lepszej współpracy i integracji rodziców.

 6. Promocja przedszkola.

EWALUACJA

Wprowadzanie ewentualnych poprawek na podstawie następujących narzędzi badawczych:

 1. Obserwacja dzieci podczas zajęć.

 2. Rozmowy z dziećmi.

 3. Prace plastyczne do muzyki klasycznej.

Ponadto w ramach innowacji zostanie napisana przeze mnie publikacja na stronie internetowej naszego przedszkola dotycząca prowadzenia zajęć i zabaw metodą Batii Strauss oraz Carla Orffa. Będą przestawione również w publikacji zdjęcia z zajęć, występów zespołu muzycznego ,,Pierniki” oraz z festiwalu przedszkolnego „Wiosna radosna”. Poza tym przedstawię najciekawsze scenariusze moich zajęć .

Kalendarium
Dzisiaj jest :
Poniedziałek, 2020-07-13
Imieniny obchodzą :
Ernest, Malgorzata
Do końca roku : 172 dni
Do wakacji : 343 dni
Odwiedziny